Små endringer i livskvaliteten under koronaepidemien
10.07.2020 Forfatter: Gunn Kvalsvik

En undersøkelse fra Nordland og Agder, som er publisert på Folkehelseinstituttet hjemmesider, viser at livskvaliteten har endret seg lite under koronaepidemien.

Høsten 2019 og vinteren 2020 ble det gjennomført folkehelseundersøkelser i Nordland og Agder fylker. En del av undersøkelsene handlet om livskvalitet. Nå er livskvalitetsspørsmålene gjentatt i en ny undersøkelse i de samme fylkene. Undersøkelsen pågikk i første halvdel av juni. Målet har vært å finne ut om epidemien har påvirket folks livskvalitet.

– Det er små forskjeller mellom tiden før og under koronaepidemien. Noe som kanskje er overraskende, er at færre i yrkesaktiv alder føler seg ensomme. Endringen er imidlertid liten. Den kan ha sammenheng med at flere opplever at de har noen å støtte seg til etter at tiltakene ble satt i verk, slik det er vist i tidligere undersøkelser fra Statistisk sentralbyrå, sier seniorforsker Ragnhild Bang Nes ved Folkehelseinstituttet.

– Selv om gjennomsnittsmålinger på livskvalitet viser lite endring under epidemien, er det viktig å understreke at det kan være undergrupper som opplever større negative forandringer. Disse kan også forverres dersom ikke økonomien og arbeidslivet utvikler seg i gunstig retning, sier Bang Nes.

Hun peker på at det å oppleve lite mening kan ha sammenheng med permitteringer, stengte høyskoler og andre endringer under koronaepidemien.

Høy livskvalitet henger sammen med å ha skole eller arbeid å gå til, drive med meningsfylte aktiviteter, ha trygg økonomi og god helse. Den norske befolkningen skårer i utgangspunktet høyt på livskvalitet. Det gjelder også Nordland og Agder.

Resultater
For å måle livskvalitet ble deltakerne stilt fire spørsmål: er du fornøyd med livet, opplever du mening i det daglige, er du ensom og har du tillit til dine medmennesker?

Resultatene viste mest endring på tillit, meningsfylte aktiviteter og ensomhet. For «fornøydhet med livet» var det i praksis ingen endring på gjennomsnittsverdiene.

Tillit
Tilliten til andre har sunket i alle aldersgrupper og for både kvinner og menn.  Andelen som rapporterer lav tillit, har steget fra 10,6 prosent før koronaepidemien til 12,3 prosent i juni. Det var størst endring i aldersgruppa 75 år og eldre. Tillitsspørsmålet i denne undersøkelsen handler om generell tillit til andre mennesker – om en stoler på andre eller er mer forsiktig, og berører ikke tillit til en bestemt gruppe eller myndigheter.

– At flere er mer forsiktige i forhold til andre, er muligens en naturlig reaksjon når en opplever en pandemi og kan også være hensiktsmessig med tanke på smittevern, sir Bang Nes.

Meningen med livet i det daglige
Andelen som opplever lite mening i det daglige, økte fra 8,0 prosent til 12,1 prosent.

Ensomhet
Litt færre voksne følte seg ensomme. Dette gjaldt aldersgruppa under 75 år der andelen som føler seg ensomme, sank fra 12,4 til 11,7 prosent. Blant eldre var det imidlertid en liten økning, særlig blant kvinner. Men resultatene blant eldre er mer usikre fordi det her var færre deltakere.

Her kan du lese en oppsummering av resultatene.

Gunn Kvalsvik

En undersøkelse fra Nordland og Agder, som er publisert på Folkehelseinstituttet hjemmesider, viser at livskvaliteten har endret seg lite under koronaepidemien.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!