• Forside
  • Nyheter
  • Skaderisikoen for unge bilførere ned 40 prosent på 5 år
Skaderisikoen for unge bilførere ned 40 prosent på 5 år
22.12.2020 Forfatter: Gunn Kvalsvik

En rapport produsert av Transportøkonomisk institutt (TØI) forteller om en drastisk nedgang i skaderisikoen for unge bilførere. De mener blant annet at det skyldes en stadig sikrere bilpark samt prikkesystemet, men også at trender og sosiale medier påvirker positivt.

– Den gunstige utviklingen blant unge bilførere skyldes først og fremst at vi har fått en stadig sikrere bilpark, men prikkbelastningssystemet har trolig også bidratt, sier forskningsleder Torkel Bjørnskau i en kommentar til rapporten på TØIs hjemmesider.

Blant de andre trafikantgruppene er også statistikken meget positiv. Risikoen for skade, ulykke og død for alle trafikantgruppene er nærmest halvert de siste ti årene.

-Vi er et forbund som ble stiftet blant annet for å redusere trafikkrisiko, så funnene som presenteres i TØI-rapporten er som musikk i våre ører. Rett og slett en flott julegave, sier Per Oretorp i Personskadeforbundet LTN.

Han presiserer at tendensen ikke er ukjent for forbundet som gjennom årene har jobbet kontinuerlig for å bidra til å trygge trafikanter, men at det likevel er hyggelig å lese status «svart på hvitt».

Nedenfor kan du lese hovedfunnene fra TØI-rapporten.

Sikrere biler og prikkesystemet
I TØI-rapporten kommer det frem at nedgangen i skaderisikoen skyldes bedre sikkerhetssystemer i nyere biler. Dette gir seg nå utslag også blant noe eldre biler som ofte kommer ungdom til gode, siden denne gruppen sjelden kjøper helt nye biler, og også låner foreldrenes bil. Trolig bruker også ungdom i større grad enn før dele- og leiebilordninger og får dermed nytte av nye bilers gode passive sikkerhet.

Prikkbelastningssystemet som er spesielt strengt for unge førere, har en klart dokumentert effekt. Etter at systemet ble revidert i 2011 får ferske bilførere dobbelt opp med prikker de to første årene etter avlagt førerprøve. I 2019 ble ordningen ytterligere utvidet til også gjelde bruk av håndholdt mobiltelefon, som straffes med to prikker i førerkortet.

Kraftig nedgang i personskadeulykker i helgene
Et annet interessant funn i rapporten er at risikoen for bilulykker, som tradisjonelt sett har vært høyere om nettene, er kraftig redusert. Mens man tidligere målte at risikoen 11-doblet seg natten mellom lørdag og søndag, er denne relativt lik på normalen. En mulig forklaring, sier de i rapporten, er at ungdom avtaler, administrerer og planlegger kjøring på sosiale medier.

– Fra 2010 til 2014 ble antall unge bilførere innblandet i personskadeulykker natt til søndag bortimot halvert fra 103 til 56. Fra 2014 til 2018 ble antallet igjen nesten halvert til 29 tilfeller. Fra 2010 til 2018 er nedgangen på hele 72 %. En viktig mekanisme bak denne gunstige utviklingen kan være at ungdom nå avtaler på forhånd på sosiale medier hvem som skal kjøre til/fra fester i helgene, og at det dermed er mindre promillekjøring enn tidligere, fastslår Bjørnskau.

En mer generell samfunnstrend som også kan forklare den gode utviklingen er at ungdom er blitt mer lovlydige og «skikkelige» over tid. Dette er dokumentert i mye annen sammenlignbar forskning, som Ungdata og IRIS.

Menn må skjerpe seg
Ser man på risikofordeling over alder har unge (og eldre) fortsatt høyest risiko, men tendensen for unge har blitt sterkt redusert over tid.

– Mannlige bilførere har høyere risiko for å bli drept enn kvinnelige og en viktig årsak er trolig at ulykker med mannlige sjåfører skjer i høyere hastigheter. Mange dødsulykker involverer dessuten en mannlig fører som har kjørt i ruspåvirket tilstand. Når det gjelder risikoen for å bli skadet bak rattet er risikoen større for kvinner enn for menn, sier Bjørnskau.

De eldste bilførerne har fortsatt høyere risiko enn andre grupper både når det gjelder de mest alvorlige ulykkene med drepte eller drepte og hardt skadde, og i de minst alvorlige ulykkene med kun materielle skader. Eldre er mindre fysisk sterke og blir mer alvorlig skadet i ulykkene de er involvert i, og de har flere småkollisjoner i forbindelse med rygging, på parkeringsplasser, osv.

Tung motorsykkel størst risikonedgang over tid
Den største risikonedgangen over tid finner man blant tunge motorsyklister – trafikantgruppen som tidligere var verstinger i risikostatistikken. På 1980-tallet var gjerne den typiske eieren av tung motorsykkel i tjue­årene, mens i dag er gjennomsnittsalderen trolig rundt 50 år. Endringen i hvilke aldersgrupper som kjører tung motorsykkel er trolig en hovedforklaring på den store risikonedgangen som har skjedd i perioden 1985-2018. Men det har også vært gjort mye godt trafikksikkerhetsarbeid i mc-miljøet.

Nå er det de lette motorsyklene som har høyest risiko. Lett motorsykkel kan kjøres fra man er 16 år, og mange førere av lett mc er unge og dermed risikoutsatte.

Bedre sikkerhetskultur i frammarsj
Den generelle risikoreduksjonen på norske veier skyldes i stor grad myndighetenes systematiske arbeid med å forbedre veinettet. Det anlegges nye og sikrere veier med fysisk separering av trafikk, kryss bygges om til rundkjøringer, man bygger omkjøringsveier rundt byer og tettsteder og fotgjengere og syklister blir stadig bedre skjermet fra annen trafikk. Farten på veiene har gått også ned de senere år.

En eldre bilførerpopulasjon, effekter av trafikkontroller og prikkbelastning av førerkort er viktige årsaker, men også holdningsendringer blant trafikanter. Undersøkelser av trafikanters holdninger og atferd viser at flere aksepterer sikkerhetsrestrik­sjoner i trafikken og flere benytter sikkerhetsutstyr. Det kan type på at vi er i ferd med å få en bedre sikkerhetskultur i trafikken i Norge. Vi har også fått en stadig bedre akuttmedisin og varsling av ambulanse ved ulykker skjer raskere enn tidligere.

Prosjektet som rapporten er basert på er finansiert av Statens vegvesen og Vegdirektoratet. Om du ønsker å lese rapporten, finner du den her.

Gunn Kvalsvik

En rapport produsert av Transportøkonomisk institutt (TØI) forteller om en drastisk nedgang i skaderisikoen for unge bilførere. De mener blant annet at det skyldes en stadig sikrere bilpark samt prikkesystemet, men også at trender og sosiale medier påvirker positivt.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!