Et skuffende samferdselsbudsjettforslag
09.10.2020 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Mye penger til samferdsel, men lite skal gå til å bedre veibanen og til trafikksikkerhetstiltak.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide
Samferdselsminister Knut Arild Hareide

Lite penger til utbedring av vei
Ifølge regjeringen er økningen i budsjettforslaget begrunnet i at man ønsker å redusere det samlede vedlikeholdsetterslepet i veisektoren. En stor del av bevilgningene er dog øremerket utbedring av tunneler – som er nødvendig siden det er nedfelt i tunnelsikkerhetsdirektivet.

Dersom budsjettforslaget blir vedtatt, vil vi altså se et økt vedlikeholdsetterslep av veibanen. Noe vi mener er uakseptabelt.

Fokus på 2030-målet
For femte året på rad ble Norge det landet i Europa med færrest drepte i trafikken målt i forhold til antall innbyggere. Selv om fremdeles mange dør eller får varig skader i trafikken, er det likevel en positiv progresjon i forhold til etappemålet om maksimalt 350 drepte og hardt skadde i vegtrafikken innen 2030.

Møtefri vei
Personskadeforbundet LTN mener at målet om maksimalt 350 drepte eller hardt skadde i trafikken innen 2030 er mulig å nå. Det krever imidlertid at vi benytter oss av alle tilgjengelige og dokumentert effektive trafikksikkerhetstiltak. I tillegg forutsetter det at både den sittende regjeringen, og den kommende, prioriterer å bygge møtefri vei i et helt annet omfang en hva det blir lagt opp til for 2021 der planen er om lag 12 km møtefri vei. Dette er til orientering kun en tidel av hva som bygges i Sverige som det er naturlig å sammenligne seg med.

Fart, ATK og S-ATK
Redusert fart er en meget viktig trafikksikkerhetsfaktor. Det er derfor trist å konstatere at automatiske trafikkontroller ikke blir nevnt i samferdselsbudsjettforslaget. Så vel punktvise, som strekningsvise automatiske trafikkontroller, er godt dokumentert å være både svært kostnadseffektive og ulykkesforebyggende. Det er derfor underlig at disse virkemidlene ikke brukes i større omfatning. Jeg minner her om at regjeringen ikke lenger er forpliktet å følge Granavolden-plattformen på dette punktet og står fritt til å raskt øke bruken av ATK og S-ATK.

For fremtiden håper vi at vi slipper å se flere politiske vedtak som forbyr eller begrenser bruken av dokumentert effektive trafikksikkerhetstiltak. Slike vedtak har nemlig bidratt til at menneskeliv har gått tapt.

Nullvisjon og penger
Nullvisjonen forplikter oss alle, også våre folkevalgte. Personskadeforbundet LTN oppfordrer derfor regjeringen til å følge opp sine egne uttalelser i budsjettforslaget og faktisk vise at de mener alvor med trafikksikkerhet på vei.

Regjeringen har som kjent fra før overført ansvaret for fylkesveiene til kommunene. Vi vil gjøre oppmerksom på at en stor del av de alvorligste trafikkulykkene faktisk skjer på disse veiene og regjeringen må følgelig også gi kommunene og fylkeskommunene bevilgninger som er tilstrekkelige for å følge opp sin del av det nasjonale trafikksikkerhetsansvaret.

Gunn Kvalsvik

Mye penger til samferdsel, men lite skal gå til å bedre veibanen og til trafikksikkerhetstiltak.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!