Stor variasjon på omsorgsfeltet
19.07.2019 Forfatter: Gunn Kvalsvik

En rapport fra Helsedirektoratet viser at det er store variasjoner mellom kommunene når det gjelder kvaliteten på omsorgsfeltet. Direktoratet skriver på sine nettsider at de ønsker å vurdere hvordan de kan utnytte virkemidlene bedre.

– Helsedirektoratet ønsker å vurdere hvordan virkemidlene kan utnyttes bedre slik at kommuner med særlig store utfordringer kan ivareta god kvalitet og pasientsikkerhet, sier avdelingsdirektør Helga Katharina Haug i saken som er publisert på helsedirektoratet.no.

Endret demografi

Direktoratet fastslår at befolkningsendringer som følge av at det blir stadig flere eldre, samtidig som det er grunn til å forvente at mange yngre vil flytte til mer sentrale strøk, gjør at norske kommuner vil få en krevende oppgave med å ivareta kvalitet og pasientsikkerhet i tjenestene i årene fremover. Både utfordringene og forutsetningene for å håndtere disse varierer fra kommune til kommune.

Ulikheter blir tydelige i tilgang på personell og kompetanse, avstand til studiesteder, avstand til sykehus og andre forutsetninger medfører forskjellige behov, men også muligheter lokalt.

– For å støtte kommunenes arbeid for et likeverdig tilbud av tilstrekkelig kvalitet vil vi sammen med fylkesmannsembetene, fylkeskommunene og kompetansesentrene vurdere hvordan vi kan bli mer treffsikre i vårt arbeid, sier Haug i artikkelen.

Helsedirektoratet utgir hvert år en rapport for regjeringens handlingsplan for omsorgsfeltet for å vise status for tiltak som bidrar til å styrke kapasitet, kompetanse og kvalitet i helse- og omsorgstjenestene.

I årets rapport pekes det også på noen sentrale utviklingstrekk på omsorgsfeltet.

  • En stadig større andel av tjenestemottakere av omsorgstjenester er under 67 å Helsedirektoratet har sett nærmere på de yngre tjenestemottakerne og ser at støttekontakt er vanligste tjeneste for de under 19 år, mens helsetjenester i hjemmet øker fra 20-24 år til 45-49 år.
  • Sykehjem og heldøgns omsorgsboliger er et viktig tjenestetilbud for eldre med omfattende behov. Kartlegginger av funksjonen til denne gruppen over tid har vist at gruppen har et økende bistandsbehov. En gjennomgang av legetjenesten i sykehjem og heldøgns omsorgsboliger viser at en godt integrert legetjeneste er viktig for medisinskfaglig kvalitet.
  • Flere satsingsområder som velferdsteknologi, innovasjon, ny organisering, kompetanseløft mv. utgjør gode og nødvendige tiltak. Omstillingsarbeidet fremover krever nye modeller for samarbeid og organisering mellom tjenester, etater og nivå Helsedirektoratets arbeid innen Omsorg 2020 må ses i sammenheng med reformen Leve hele livet og andre satsinger av betydning for helse- og omsorgsfeltet.

Hele rapporten. Digital versjon: Omsorg 2020 – Årsrapport 2018

 

Gunn Kvalsvik

En rapport fra Helsedirektoratet viser at det er store variasjoner mellom kommunene når det gjelder kvaliteten på omsorgsfeltet. Direktoratet skriver på sine nettsider at de ønsker å vurdere hvordan de kan utnytte virkemidlene bedre.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!