Status på antall uføre
30.08.2019 Forfatter: Gunn Kvalsvik

NAV skriver i en pressemelding at det per juni 2019 var i alt 346 800 mottakere av uføretrygd. Det er en økning på 3 400 uføretrygdede siden utgangen av forrige kvartal (1,0 %).

BILDE:  Mottakere av uføretrygd som andel av befolkningen 18-67 år. Per kvartal 1996-2019. Prosent.
BILDE: Mottakere av uføretrygd som andel av befolkningen 18-67 år. Per kvartal 1996-2019. Prosent.

For tallmennesker betyr dette at andelen uføretrygdede var på 10,2 prosent av befolkningen i alderen 18-67 år. Det utgjør en økning på 0,1 prosentpoeng siden forrige kvartal og 0,4 prosentpoeng på ett år.

– Når antall uføretrygdede fortsetter å øke i 2019, ser vi det i sammenheng med nedgangen i antall personer som mottar arbeidsavklaringspenger. Tre av fire nye uføretrygdede mottok tidligere arbeidsavklaringspenger, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i pressemeldingen.

En økning – de siste 13 årene

Andelen uføretrygdede i prosent av befolkningen i alderen 18-67 år har økt de siste årene og har nå passert 10 prosent. Vi må tilbake til 2006 for å finne samme nivå som i dag. Likevel var uføreandelen høyere i perioden mars 2003 til september 2005. Da lå uføreandelen på 10,4 prosent.

Endringene må sees i sammenheng med endringer i trygdeordningene i denne perioden (se FAKTA lenger ned på siden).

Flere kvinner enn menn er uføretrygdet
Det er flere kvinner (12,2 % av befolkningen) enn menn (8,3 % av befolkningen) som mottar uføretrygd. Forskjellen mellom kvinner og menn har økt over tid, og andelen uføretrygdede kvinner er nå historisk høy. I alle aldersgrupper har det vært flere uføretrygdede kvinner enn menn, bortsett fra i alderen under 30 år, hvor mennene har vært i flertall. Nå ser vi derimot at andelen uføretrygdede kvinner i alderen 25-29 år for første gang er like stor som for menn.

Arbeids- og velferdsdirektør Vågeng forklarer dette slik:

– At det er flere uføretrygdede kvinner enn menn, kjenner vi igjen fra de andre helserelaterte ytelsene sykepenger og arbeidsavklaringspenger, hvor det også er en betydelig kjønnsforskjell.

Nedgang for de eldste
Sammenlignet med for ett år siden, har andelen uføretrygdede mellom 20 og 59 år økt, mens for de over 65 år gikk andelen ned. For 18-19-åringene og 60-64-åringene er uføreandelen stabil.

Geografisk variasjon i uføretrygd
Sammenlignet med i fjor har det vært en økning i andelen uføretrygdede i alle fylker. I Aust-Agder økte den aldersstandardiserte uføreandelen med 0,7 prosentpoeng.

Det var flest uføretrygdede i prosent av befolkningen i fylkene Østfold (14,8 %), Aust-Agder (14,6 %) og Hedmark (13,7 %), og færrest i Oslo (5,8 %) og Akershus (7,4 %). Forskjellene reduseres noe når det korrigeres for ulik alderssammensetning i fylkene.

– Det er en sammenheng mellom det lokale arbeidsmarkedet og overgangen til uføretrygd. Et mer variert arbeidsmarked i hovedstadsregionen, sammen med en yngre befolkning, er sannsynligvis med på å trekke uføreandelen ned. Lokale variasjoner i sykefravær og utdanningsnivå påvirker også uføreandelene, avslutter direktør Vågeng.

FAKTA
Endringer i trygdeordningene

Fra 2004 var uføretrygden delt i en tidsbegrenset uførestønad og en varig uføretrygd. Ordningen med tidsbegrenset uførestønad varte fram til 2010, da den ble erstattet av arbeidsavklaringspenger (AAP). Tidsbegrenset uførestønad skulle fortrinnsvis gis til yngre personer med diagnoser der det var en viss sannsynlighet for at vedkommende kunne komme tilbake i arbeid.

Utviklingen i antall uføretrygdede fra 2004 og fram til i dag er sterkt påvirket av disse endringene i trygdeordningene. Endringene førte til at antall uføretrygdede i en periode var lavere enn det som ellers ville vært tilfelle, for så gradvis å normalisere seg i årene etter 2010. Av alle som mottok tidsbegrenset uførestønad på et tidspunkt, var 77 prosent mottakere av uføretrygd per juni 2019. Les mer om dette i statistikknotatet per juni 2019.

Les mer om regelverksendringene for AAP fra 1. januar 2018 på nav.no/aap2018

Gunn Kvalsvik

NAV skriver i en pressemelding at det per juni 2019 var i alt 346 800 mottakere av uføretrygd. Det er en økning på 3 400 uføretrygdede siden utgangen av forrige kvartal (1,0 %).

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!