Rekordår for pasientsikkerheten
17.09.2019 Forfatter: Gunn Kvalsvik

I 2018 oppstod det en pasientskade ved 11,9 prosent av sykehusopphold i somatiske sykehus i Norge, mot 13,7 prosent året før. Dette er det laveste nivået som har vært målt siden undersøkelsen ble startet opp i 2010. De hyppigste pasientskadene var legemiddelrelaterte skader, skader knyttet til kirurgi og urinveisinfeksjon.

I en artikkel publisert på Helsedirektoratet sine hjemmesider fortelles det en gladnyhet. Nemlig at antall pasientskader går nedover.

-Det er gledelig at vi etter flere år med tilnærmet uendret omfang av pasientskader nå ser en tydelig reduksjon i antall pasientskader, skriver Hilde Skredtveit Moen, Avdelingsdirektør, avdeling for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet.

Målsetningen for pasientsikkerhetsprogrammet, som direktoratet har jobbet etter, har vært å redusere omfanget av pasientskader til 10,3 prosent innen 2018, så helt i mål er vi tydeligvis ikke.

For å gå videre har direktoratet derfor laget en nasjonal handlingsplan som beskriver hvordan og hva det skal jobbes med innen pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring i de neste 5 årene.

-Vi jobber tett med helsetjenesten med å forsterke innsatsen på områdene ledelse, kultur, kompetanse, systemer og strukturer, presiserer Moen.

At det er mulig å redusere skader, viser både nasjonale og internasjonale studier.

Mange variasjoner
For å gå i dybden har direktoratet undersøkt hvilke skader som i størst grad har gått ned. Det har, skriver de, vært en varierende grad av nedgang i pasientskader av alle alvorlighetsgrader fra 2012 til 2018, med unntak av skader som var forbigående, men som krevde forlenget sykehusopphold, som økte i omfang frem til 2016 for deretter å avta.

  • Andelen lettere skader, som var forbigående og som kun krevde behandling, har gått ned i perioden 2012 til 2018.
  • Det har vært en svak nedgang i pasientskader som var langvarig eller ga varig mén og skader som krevde livreddende behandling.
  • I samme periode har det vært en statistisk signifikant nedgang i de mest alvorlige skadene, dvs. skader som bidro til at pasienten døde.

Det er ikke gjennomført analyser for det enkelte helseforetak, sykehus eller fagområde.

Neste trinn
Helsedirektoratet jobber nå for å etablere et prosjekt for å videreutvikle undersøkelsen slik at det er mulig å få en bedre forståelse av hvorfor skader oppstår. Forståelsen må bygges på forskningsbasert kunnskap.

Prosjektet har som formål at undersøkelsen skal kunne brukes til å sammenligne helseforetak og sykehus, poengterer direktoratet.

Skissen på prosjektet er slik:
Dersom det oppstår flere skader under ett og samme sykehusopphold, skal alle skadene rapporteres med tilhørende alvorlighetsgrad og skadetype. Skadene kan være av ulik alvorlighetsgrad. Et unntak regnes for såkalte kaskadeskader, hvor en mindre alvorlig skade fører til en mer alvorlig skade. En kaskadeskade rapporteres med de aktuelle skadetypene, som en skade av den mest alvorlige graden. Det kan for eksempel være en pasient som faller på sykehuset, får et benbrudd, og erfarer en dødelig respiratorisk komplikasjon når benbruddet opereres. En slik skade vil rapporteres som både fall, fraktur, og respiratorisk komplikasjon, under alvorlighetsgraden I.

Personskadeforbundet LTN, som har svært mange medlemmer som er rammet av pasientskader, er glad for at tallene går nedover. Det er også gledelig å lese at direktoratet ønsker å gå mer systematisk til verks for å kartlegge mønster og kulturer ved landets behandlingsinstitusjoner.

Gunn Kvalsvik

I 2018 oppstod det en pasientskade ved 11,9 prosent av sykehusopphold i somatiske sykehus i Norge, mot 13,7 prosent året før. Dette er det laveste nivået som har vært målt siden undersøkelsen ble startet opp i 2010. De hyppigste pasientskadene var legemiddelrelaterte skader, skader knyttet til kirurgi og urinveisinfeksjon.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!