FNs internasjonale dag for funksjonshemmede
03.12.2019 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Den 3. desember er en dag funksjonshemmedes som står i kalenderen til FN. Målet er promotere funksjonshemmedes rett til å delta i alle deler av samfunnet, både politisk, sosialt, økonomisk og kulturelt

Det er nå 27 år siden at FNs generalforsamling bestemt seg for å etablere 3. desember hvert år som internasjonal dag for funksjonshemmede.

Vi snakker om over én milliard mennesker lever med en form for funksjonshemming. Altså ca mellom 15 og 20 prosent av jordens befolkning.

FN er opptatt av funksjonshemmedes rettigheter

Selv om rettighetene i menneskerettighetskonvensjonene gjelder for alle mennesker, vet vi at funksjonshemmede ekskluderes fra mange viktige områder i samfunnet, som utdanning, helse og arbeid. Dette er argumentene bak og oppgis som begrunnelse for hvorfor FN, i tillegg til å ha en egen funksjonshemmede-dag, opprettet en egen konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne i 2006.

Personer med nedsatt funksjonsevne er også spesifikt nevnt i FNs bærekraftmål 8.5, som handler om å «oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, deriblant ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne» innen 2030.

Bærekraftmål 3 omhandler at alle mennesker skal ha god helse. Målet omfatter også særlig å fremme livskvalitet for alle mennesker, uavhengig om de har en funksjonsnedsettelse eller ikke. Det er på verdensbasis mer enn én milliard mennesker som lever med en funksjonsnedsettelse, og det er helt nødvendig å legge til rette for disse menneskene for at vi skal klare å oppnå bærekraftmålene innen 2030.

Må løftes på et internasjonalt plan

Personskadeforbundet LTN er glade for at rettigheter for alle, og de med nedsatt funksjonsevne, tas opp på et internasjonalt nivå. Altså i FN.

-Å sette fokus på rettigheter og situasjonen til folk som diskrimineres på grunn av nedsatt funksjonsevne er ikke bare viktig, det er nødvendig for at vi skal komme videre. At det har noe å si, så vi tidligere i år da nettopp FN stilte svært kritiske spørsmål til hvordan Norge forvaltet retten til BPA, sier generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad.

Dahl-Hilstad referer til en sak som rullet opp i mars da det ble klart at FN retter kritikk mot Norge for måten vi behandler landets funksjonshemmede. Norge ble i den forbindelse kalt inn til en egen utspørring i Genève hos komiteen som overvåker FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

I den forbindelse uttalte statssekretær Jan-Christin Kolstø (V) i Kulturdepartementet til NTB:

– Jeg vil understreke at vi tar anbefalingene fra FN på største alvor, og disse er nå gjenstand for grundig vurdering av flere departementer. Anbefalingene vil være et sentralt grunnlag i arbeidet med handlingsplanen vi skal legge fram i år, som er en del av oppfølgingen av regjeringens strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse, «Et samfunn for alle.

Gunn Kvalsvik

Den 3. desember er en dag funksjonshemmedes som står i kalenderen til FN. Målet er promotere funksjonshemmedes rett til å delta i alle deler av samfunnet, både politisk, sosialt, økonomisk og kulturelt

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!