• Forside
  • Nyheter
  • Fleste sykkelskader skjer uten at andre trafikanter er involvert
Fleste sykkelskader skjer uten at andre trafikanter er involvert
24.09.2019 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Fakta om sykkelulykker: Åtte av ti sykkelskader skyldtes velt og andre uhell. Bare 13 prosent kolliderte med bil, viser ny studie. To av tre skadde var gutter eller menn. En av ti ble kritisk skadd.

Det er et politisk mål at antall sykkelreiser i Norge skal dobles. I byene vil politikerne at 20 prosent av dagsreisene våre skal skje på sykkel. Baksiden av medaljen kan bli flere skader.

Transportulykker er hyppigste årsak til alvorlige skader i Norge. Sykkelulykker utgjør 18 prosent av disse ulykkene, ifølge nasjonalt traumeregister. Men det er få studier som har kartlagt sykkelulykker i Norge.

Tre leger og en student ved Sørlandet sykehus har gransket 277 sykkelrelaterte skader i løpet av fire år. Av disse gjaldt 53 av skadene barn under 16 år. Kristiansand er en av landets mest aktive sykkelbyer.

Studien er publisert i Tidsskriftet den norske legeforening.

Sykkelvelt er det vanligste
Hele 217 av disse sykkelskadene skjedde uten at andre trafikanter var involvert. Dermed var hele 78 prosent av ulykkene «selvforskyldt».

Typiske grunner til at sykkelen veltet, var «skolisse i forhjul», «handlepose i forhjul», eller at syklisten sjekket mobiltelefonen i fart. Syv av de selvforskyldte ulykkene skjedde under selve av- eller påstigning på sykkelen.

Blant voksne hadde 40 av ulykkene, eller 18 prosent, skjedd under ritt eller sykkeltrening.

Voksnes skader i eneulykker var mindre alvorlige enn i ulykker hvor medtrafikanter var involvert.

Alkohol øker risikoen
Bare 30 av ulykkene skyldtes at syklisten hadde kollidert med bil. Dette utgjør 13 prosent av ulykkene. Blant barn var under fem ulykker knyttet til kollisjon med bil.

Andre syklister er heller ikke ufarlige. Hele 19 ulykker, eller 8 prosent, skyldtes kollisjon eller hekting med annen syklist.

Hele 43 av de voksne skadde var klart påvirket av alkohol eller andre rusmidler da ulykken skjedde. Dette utgjør 19 prosent av sykkelulykkene.

Median-alderen til disse var 50 år, og nesten åtte av ti var menn.

Bare 14 prosent av disse brukte hjelm.

En av tre fikk hodeskader
En av tre pasienter hadde fått skader i hodet eller ansiktet. 22 av syklistene hadde meget alvorlige eller kritiske skader. Alvorlige hode- eller nakkeskader var mest utbredt. Dette utgjør 10 prosent.

En tidligere studie viser at hjelmbruk reduserer risikoen for alvorlige hodeskader med 60 prosent.

Over halvparten av norske syklister bruker ikke hjelm, viser en undersøkelse fra Trygg Trafikk. I flere land er sykkelhjelm påbudt, som i Australia og New Zealand. I Sverige er hjelm påbudt, men bare for barn.

Kollisjonsulykker, spesielt med tyngre kjøretøy ga, kanskje ikke overraskende, mest omfattende skader.

Det var også noen som hadde fått to eller flere alvorlige organskader, som krevde åpning av buken. Pasienter over 65 år var overrepresentert blant dem med alvorlige eller kritiske skader.

103 av pasientene ble operert ved Sørlandet sykehus, Kristiansand. De fleste ble operert for beinbrudd. Ti pasienter hadde så alvorlige hode- eller nakkeskader at de måtte overflyttes til Oslo universitetssykehus.

13 prosent av de voksne hadde senvirkninger som trøtthet et år etterpå.

Manglende bruk av hjelm
Hele en av tre skadetilfeller gjaldt mer eller mindre alvorlig skade mot hodet.

Bare seks av ti av de skadde brukte hjelm, der hvor det var registrert i journalene. Men registreringen av hvor mange av de skadde som brukte hjelm, er ikke fullstendig.

Bruk av hjelm halverer risikoen for hodeskader hos syklister, viser en metaanalyse.

Artikkelforfatterne Odd Mjåland, Andreas Nygaard, Christopher Storm-Larsen og Tor Brommeland mener fokus på hjelmbruk er et viktig skadeforebyggende tiltak.

Kilde:Mjåland, Nygaard, Storm-Larsen og Brommeland: Sykkelrelaterte skader på Sørlandet sykehus Kristiansand. Tidsskrift den norske legeforening. 3. september

Gunn Kvalsvik

Fakta om sykkelulykker: Åtte av ti sykkelskader skyldtes velt og andre uhell. Bare 13 prosent kolliderte med bil, viser ny studie. To av tre skadde var gutter eller menn. En av ti ble kritisk skadd.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!