Et samlet pasient- og brukermiljø roper varsko
16.12.2019 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Regjeringen har meldt at de vil komme med en proposisjon vedrørende endringer i pasientskadeloven samt en ny forskrift om menerstatning ved pasientskader. De foreslåtte endringene er i strid med lovforarbeidene til pasientskadeloven og vil skape flere utfordringer enn de vil løse.

Under et møte med Helse- og omsorgsdepartementet den 9. desember 2019 ble det opplyst at Stortinget innen kort tid vil få oversendt en proposisjon vedrørende endring i pasientskadeloven og en ny forskrift om menerstatning ved pasientskader.

-Jeg må innrømme at vi ble tatt på senga når departementet informerte om at de på tross av høringsinnspillene fra en rekke pasientorganisasjoner vil sende proposisjon til Stortinget. Denne beslutning er atter et eksempel på at Helseminister Bent Høie ikke følger opp sitt mantra om at pasientene skal bli hørt, sier assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet LTN, Per Oretorp.

Han mener det er uforståelig at regjeringen har godkjent en slik prosess og at de ikke hører på dem som representer pasientene.

– En slik radikal forandring av pasientskadeerstatningsretten bør forutsette at det i forkant er gjort en bred, grundig og ikke minst uavhengig juridisk og medisinsk utredning som også skal tilfredsstille brukermedvirkningshensynet.

Forslag som ivaretar forvaltningen heller enn pasienter

Det er ikke bare forbundet som er bekymret for både prosessen rundt og innholdet endringene medfører.  Tre dager etter møtet med Helse- og omsorgsdepartementet sendte Personskadeforbundet sammen med FFO, Kreftforeningen, Norsk Pasientforening, CP-forbundet og Sammen for et bedre NPE en samlet bekymringsmelding.

-Bekymringsmeldingen ble sendt til Stortingets Helse og omsorgskomité, med kopi til Justiskomitéen. Alle pasient- og brukerorganisasjoner som har levert høringsuttalelse signerte meldingen. Justiskomitéen ble selvsagt satt på kopi fordi de foreslåtte endringer avviker fra alminnelig erstatningsrett hvilket vil skape urede for pasienter som har sak som faller inn under flere ansvarsgrunnlag, forklarer Oretorp.

Han presiserer at de foreslåtte endringer, dersom de vedtas, vil være prosessdrivende.

-Personskadeforbundet LTN har i en årrekke krevd at pasientskadeordningen må evalueres grundig både hva gjelder lovverk og organisering. Regjeringen velger nå å foreslå lovendringer uten en slik utredning. Det er sterkt beklagelig at forslaget synes å være utformet med utgangspunkt i forvaltningens behov og interesser og ikke i de feilbehandlete pasientenes interesser.

Vil skape flere utfordringer

En av hovedgrunnene til at pasient- og brukermiljøene reagere er at de foreslåtte endringene er i strid med lovforarbeidene til pasientskadeloven og vil skape fler utfordringer enn de vil løse.

-Lovgiver har lagt til grunn at utmåling av pasientskadeerstatning skal følge alminnelige erstatningsrettslige prinsipper. Dette prinsippet ønsker forvaltningsorganet Norsk Pasientskadeerstatning nå å fjerne seg fra. I dette tilfelle har forvaltningsorganet selv utarbeidet forskriftsforslag uten at det er sikret nødvendig lovarbeidskompetanse. I tillegg er ikke heller brukermedvirkningsprinsippet ivaretatt, fastslår Oretorp.

Han understreker at det er viktig å styrke og sikre tilliten til offentlig forvaltning samtidig som legitimitets- og rettssikkerhetshensyn ivaretas.

-I stedet for å gjøre endringer i pasientskadeloven og innføre egne utmålingsregler ved pasientskader bør yrkesskadeforsikringsforskriftens menerstatningstabell revideres så raskt som mulig. En felles menerstatningstabell for alle skader og alle ansvarsgrunnlag samt utmåling i henhold til alminnelig erstatningsrett og rettspraksis vil best mulig sikre den forutberegnelighet som er ønsket av alle parter, avslutter Per Oretorp.

Gunn Kvalsvik

Regjeringen har meldt at de vil komme med en proposisjon vedrørende endringer i pasientskadeloven samt en ny forskrift om menerstatning ved pasientskader. De foreslåtte endringene er i strid med lovforarbeidene til pasientskadeloven og vil skape flere utfordringer enn de vil løse.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!