Søk midler fra ExstraStiftelsen
22.11.2018 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Alle som har en idé til et forsknings- eller helsefremmendeprosjekt kan søke om midler gjennom ExstraStiftelsen. Det eneste kravet er at man må søke gjennom en brukerorganisasjon som er godkjent av stiftelsen. Personskadeforbundet LTN er en slik organisasjon.

På en måte er organisasjonene brobyggerne mellom søkere og ExstraStiftelsen. Grunnen er at Stiftelsen ønsker at støtten skal gå til de som trenger det mest og i praksis er det få som vet bedre hvem dette er, enn brukerorganisasjonene. Søknadsfrister er 1. juni for forskningsprosjekter og 15. mars og 15. september for Helseprosjekter.

Gjennom årene har Personskadeforbundet LTN vært søkerorganisasjon og stått bak 57 prosjekter som har fått penger fra ExtraStiftelsen. 20 av disse er forskningsprosjekter, resten er helse- og leve med-relaterte.

Prosjektene spenner fra små, lokale aktiviteter ledet av ildsjeler, til forskningsprosjekter i verdensklassen. Uansett størrelse og volum har prosjektene én ting felles; de gjør «verden» bedre for de som sliter med nedsatt funksjonsevne eller er pårørende til disse.

-Prosjektporteføljen viser stor variasjon også i hvor mye penger man får. Mens noen har en  kostnadsramme på 10 000,-, og er for eksempel et lokalt tiltak for lagets medlemmer, har et doktorgradsprosjekter utbetalinger som går over flere år og tilsammen en prislapp som er langt over én million kroner, forklarer Christina Thanger som jobber med dette i sekretariatet hos Personskadeforbundet LTN.

Hvordan søker man
Prosessen starter ved at potensielle søkere tar kontakt med Personskadeforbundet LTN og presenterer et konkret prosjekt. Dersom forslaget er godt og innenfor vårt mandat, som egentlig er det meste som fremmer en bedre hverdager for folk som er rammet av skader, stiller vi oss bak søknaden.

Det kan være større eller mindre prosjekter, doktorgradsprosjekter, kurs eller sosiale tiltak et lag.

– Vi er selvsagt stolte av de 57 prosjektene vi har stått bak hittil og rapporter forteller at mange har fått nytte av ny kunnskap gjennom forskning eller ved å delta på kurs eller arrangement, sier Thanger.

I følge Thanger og forbundet er det likevel rom for flere søknader. Det deles nemlig ut svært mange penger gjennom ExstraStiftelsen.

– Først og fremst ønsker vi oss flere søknader på helsefremmende tiltak. Erfaringsmessig ser vi at lokallag som søker i samarbeid med for eksempel kommuner stiller sterkt. Det er også flere som har fått støtte for å gjennomføre informasjonstiltak som for eksempel å lage brosjyrer og profileringsutstyr.

– Har du noen gode råd til de som kan tenke seg å søke midler gjennom ExstraStiftelsen via Personskadeforbundet LTN?

– Poenget er å ikke alltid tenke stort, men å være konkret. Hvor mye en søker på varierer selvsagt utfra prosjektet, og kan derfor variere fra 10 000 til 100 000. Det kan også søkes om midler som går over flere år, sier hun.

ExtraStiftelsen
ExtraStiftelsen er frivillighetens egen stiftelse. Som en sentral aktør innen frivillighet og helse bidrar vi til å realisere prosjekter og forskning som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet. Stiftelsen bestående av 36 medlemsorganisasjoner, blant annet de tre stifterorganisasjonene Kreftforeningen, Blindeforbundet og Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Frivillige organisasjoner med helse- og/eller rehabiliteringsrelaterte formål og funksjonshemmedes interesseorganisasjoner kan søke om midler til definerte prosjekter.

Søknadene kan innenfor virksomhetsområdene rette seg mot:

* Somatisk helse
* Psykiske helse
* Tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende
* Tiltak for bedrede levekår
* Andre helseområder

Gunn Kvalsvik

Alle som har en idé til et forsknings- eller helsefremmendeprosjekt kan søke om midler gjennom ExstraStiftelsen. Det eneste kravet er at man må søke gjennom en brukerorganisasjon som er godkjent av stiftelsen. Personskadeforbundet LTN er en slik organisasjon.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!