Trafikken er ikke ”friskmeldt”
05.01.2017 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Mens det i 1970 omkom 560 personer i den norske trafikken, døde 135 mennesker i fjor. Tallene er positive, men de krever både korrigering og presisering.

Hvert år oppsummerer Statens vegvesen tall over døde i trafikken. Relevant nok, siden tallene er en indikasjon på hvorvidt trafikksikkerhetspolitikken fungerer.

Personskadeforbundet LTN mener at tallene ikke viser hele bildet, det som ikke kommer fram i statistikken er minst like viktig.

Her er noen kritiske punkt:

  • Det er en nedgang i antall rapporterte ulykker med personskader, og antall dødsulykker har gått ned fra tidligere år. Men antall drepte i veitrafikken er høyere i 2016 enn hva som var tilfelle i 2015.
  • Statistikken fra Statens vegvesen viser til de som dør momentant eller innen 24 dager etter en ulykke. Mange dør dessverre etter lengre tid på sykehus.
  • At flere overlever ser bra ut i statistikken. Statistikken på hvor mange som blir skadet og hvor alvorlig skadet de blir, har store begrensninger ettersom tallene blir hentet fra politiets vurderinger på skadestedet. Mange som blir rapportert som uskadet eller lettere skadet viser seg senere ha langt alvorligere skader.
  • Statens vegvesen og samferdselsdepartementet anfører at hovedgrunnene til at folk overlever er bedre veier, bedre førere og bedre biler – og legger dette til grunn for å vise på en vellykket samferdselspolitikk. Man unnlater å nevne at helsevesenet og deres rolle, for eksempel at de i dag redder langt flere med store skader enn hva man klarte for ti år siden. Er man i live når man kommer til traumesenter er det i dag stor sannsynlighet for at man overlever.
  • De upresise dødstallene og mangler ved skaderapporteringen, som gjerne blir plukket opp av media og tas til inntekt for at man er sikrere i trafikken i dag, kan gjøre at folk blir mindre oppmerksomme på farene i trafikken. Det vil i så tilfelle være svært uheldig.
  • Det er mangelfull og dårlige rutiner i rapportering av myke trafikanter. Med flere syklister i trafikken vil det skje flere ulykker. Sykkelulykker utenfor vei og i sykkelvei blir heller ikke automatisk innrapportert. Det samme gjelder myke trafikanter som blir utsatt for ulykke og uhell i trafikken og ikke umiddelbart får skadesymptomer. I noen tilfelle oppdages forholdsvis alvorlige skader lang tid etter ulykken, men disse kommer da oftest ikke inn i det statistiske grunnlaget.

Nasjonalt traumeregister

Personskadeforbundet LTN er derfor glade for at Nasjonalt traumeregister endelig er opprettet og vil levere langt mer korrekte data som vil gi et langt mer riktig bilde av virkeligheten.

-Det er bra at den historiske utviklingen viser en positiv tendens i form av færre drepte og skadde i trafikken. Samtidig skal man, etter vår oppfatning, være klar over at en med en mer ansvarsfull samferdsels- og trafikksikkerhetspolitikk kunnet forebygge enda flere ulykker enn hva man gjør i dag. Man ville da reddet flere liv og man hadde redusert antall skadde i trafikken, sier assisterende generalsekretær Per Oretorp. Og legger til:

– Vi er glade for at flere overlever og færre skades, men vi er frustrerte over at vi ikke har reddet enda fler.

Gunn Kvalsvik

Mens det i 1970 omkom 560 personer i den norske trafikken, døde 135 mennesker i fjor. Tallene er positive, men de krever både korrigering og presisering.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!