Pasientskadeerstatning
13.10.2017 Forfatter: Per Oretorp

Regjeringen er av oppfatning at pasientskadeordningen fungerer godt. Dette på tross av at det fremgår av budsjettforslaget at denne offentlige og «objektive» ordningen taper om lag en fjerdedel av de erstatningssaker som avgjøres i domstol. Det er for så vidt en lavere tapsrate enn tidligere men man må da ta i betraktning at antallet forlik har økt. Det er god grunn å tro at svært mange skadde har vunnet frem i disse forlig men i hvilken grad dette er tilfelle kommer ikke frem verken av statsbudsjettet eller av pasientskadeordningens statistikk.

Uansett er det en kjensgjerning at en tapsrate på 23 % er et tydelig signal på at ordningen ikke fungerer godt nok og at svært mange aldri får erstatning etter pasientskader ettersom de ikke har råd å ta den økonomiske risiko det medfør å bringe en sak inn for domstol og derfor velger å ikke ta ut stevning.

På tross av at regjeringen er godt kjent med den kritikk som i lang tid har blitt rettet mot pasientskadeordningen generelt så legger men ubetinget forvaltningens opplysninger til grunn og man overser fullstendig brukerorganisasjonenes opplysninger, innspill og krav. Dette mener vi ikke er i trå med Helseministerens uttalte mantra om «Pasientens helsetjeneste».

Det er uforståelig at regjeringen vegrer å etterfølge Personskadeforbundet LTNs og FFO sitt krav om en gjennomgang av ordningen.

Det er grunn å tro at saksbehandlingstiden hos Norsk Pasientskadeerstatning vil øke dersom budsjettforslaget blir stående. Norsk Pasientskadeerstatning forventer en økning av antall søknader med 7-8%. Regjeringen bevilger riktig nok 10 millioner kroner for å øke saksbehandlingskapasiteten i NPE noe vi mener er for lite, tatt i betraktning den forventete saksøkningen og det faktum at reduksjon på andre poster innebærer en total økning på driftsbudsjettet med kun om lag 1 million kroner. Kompensert for generell kostnadsutvikling så er dette etter vår oppfatning ikke godt nok.

Per Oretorp

Regjeringen er av oppfatning at pasientskadeordningen fungerer godt. Dette på tross av at det fremgår av budsjettforslaget at denne offentlige og «objektive» ordningen taper om lag en fjerdedel av de erstatningssaker som avgjøres i domstol. Det er for så vidt en lavere tapsrate enn tidligere men man må da ta i betraktning at antallet forlik har økt. Det er god grunn å tro at svært mange skadde har vunnet frem i disse forlig men i hvilken grad dette er tilfelle kommer ikke frem verken av statsbudsjettet eller av pasientskadeordningens statistikk.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!