Helsenorge etter fire år med blåblå-regjering
29.08.2017 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Siden 2013 har landet vårt blitt regjert av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. Spørsmålet er om de har gjort gode grep for Personskadeforbundet LTNs medlemmer. Nedenfor følger en rask gjennomgang av regjeringens handtering innenfor helsepolitikken.

Den sittende regjeringen har snakket mye om helse, om «Pasientens helsetje- neste» og at pasientene skal bli hørt ved utforming av helsetjenester. Etter fire år er det likevel lite vi roper hurra for. Håpet om en regjering som også hadde fokus på at et reddet liv skal leves godt, ble ikke oppfylt.

Positivt:

  • I perioden ble Nasjonal traumeplan revidert og vedtatt implementert i alle helseregioner.
  • Ved å innføre begrepet hjernehelse mente regjeringen å styrke rehabiliteringen rundt hjernens helse.
  • Avlasterordningen er i ferd med å bli ryddet opp i.
  • Egenandelen for fysioterapi er redusert og mange av våre medlemmer får derved reduserte utgifter.

Negativt:

  • Tross kunnskap om nødvendigheten av tidlig og rask rehabilitering opplever forbundet at behandlingskjedene for traumepasienter ofte brytes, noe som får store konsekvenser for pasienten.
  • Til tross for at forbundet både skriftlig og i møte med Helse- og omsorgsdepartementet har informert om at kun halvparten av alle pasienter med alvorlige ervervede hjerneskader får den behandling de har krav på og behov for, så har situasjonen i denne fireårsperioden faktisk blitt værre.
  • Status etter implementeringen av samhandlingsreformen er dessverre at kommuner melder om manglende rammetilskudd og at flere sliter med å håndtere ressurskrevende oppgaver.
  • Pasientskadenemda (PSN) ble i løpet av perioden vedtatt relokalisert til Bergen noe som blant annet har medført økte saksbehandlingstider og et utradert fagmiljø som vil ta ytterligere mange år å bygge opp igjen.
  • Våre pasientskadde medlemmer opplever at pasientskadeordningen ikke fungerer som den burde. Det er trist å konstatere at ministeren synes å lukke ørene for pasienter og brukere som har har slitt og sliter med pasientskader.
  • Regjeringen har fjernet diagnoselisten på en rekke fysioteraptilbud. Intensjonen var forutsigbarhet og forenkling. Resultatet er at tusenvis har fått økte utgifter til nødvendig rehabilitering og opptrening.

Som medlem kan du lese mer om hvordan forbundet evaluerer regjeringens håndtering av helse samt samferdsel, juss og frivillighet. Om du ikke er medlem, kan du melde deg inn. Pris for enkeltmedlemskap er 300,- pr år. Da får du blant annet 10 utgaver av LEVE MED på nettet og hjem i din postkasse. 

Gunn Kvalsvik

Siden 2013 har landet vårt blitt regjert av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. Spørsmålet er om de har gjort gode grep for Personskadeforbundet LTNs medlemmer. Nedenfor følger en rask gjennomgang av regjeringens handtering innenfor helsepolitikken.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!