Vi trenger en ny trafikk-kultur
01.08.2016 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Sommermånedene betyr en økning i antall ulykker i trafikken. Tall fra Transportøkonomisk institutt viser at dødsulykker har gått opp med hele 58 prosent siden fjoråret og at i juni og juli mistet 38 mennesker livet.   

– Årets dødstall er nedslående, men vi er ikke overrasket. Til tross for noen år med nedgang i dødsulykker, har vi lenge advart mot en endring i trafikk-kulturen som peker i gal retning. Aggressivitet, uoppmerksomhet og egoistisk oppførsel tror vi er viktige årsaker bak de negative tallene, sier assisterende generalsekretær Per Oretorp i Personskadeforbundet LTN.

Oretorp understreker at det må skje en holdningsendring før ulykkesstatistikken skal endres permanent.

– Å ferdes i trafikken krever ansvar, oppmerksomhet og tilstedeværelse. Du og jeg har en felles oppgave i å gjøre trafikken så sikker som mulig, og medtrafikanter så gode og sikre som mulig. Vi ønsker å få inn ”Eggen-filosofien” i trafikken – Vi skal gjøre hverandre go’! Hvis vi alle tar ansvar vil vi redde liv i dag. Samtidig mener jeg at man må kunne forvente at regjeringen også tar sitt ansvar. Med en kunnskapsbasert og mer ansvarlig trafikksikkerhetspolitikk kunne flere liv blitt reddet. Uansett, vi må alle vurdere hvordan vår atferd i trafikken innvirker på trafikksikkerheten.

30 prosent av ulykkene skyldes at føreren av ulike grunner er uoppmerksomme. I tillegg ser vi at menn i aldersgruppene 18-24 samt 45-64 utmerker seg særlig negativt. Det bør også nevnes at tallene i realiteten er enda høyere.

– De reelle dødstallene i trafikken er faktisk høyere en hva statistikken siden de som dør senere en seks måneder etter skaden har skjedd, ikke blir ført opp som dødsfall. I tillegg kommer andre dødsulykker i forbindelse med for eksempel ATV-kjøring utenfor vei som rent ansvarsrettslig er å regne som motorvognulykke, men som ikke regnes som veitrafikkulykke. Disse finner vi altså heller ikke i statistikken, poengterer Oretorp.

Trenger bedre rehabilitering

Selv om media i stor grad fokuserer på antall døde, må vi ikke glemme de flere hundre som blir alvorlig og varig skadde etter trafikkulykker. Her er tallene mer usikre, og det foreligger betydelige mørketall. For eksempel vet vi at flere som av politiet blir innrapportert som lett skadet eller uskadet, viser seg i ettertid å ha skader som leder til både medisinsk og ervervsmessig uførhet.

– At tallene er så uklare er en stor svakhet ved statistikken. I løpet av noen år håper vi dog at det nylig opprettete nasjonale traumeregisteret vil kunne gi mer sikre tall.  For forbundet er det derfor viktig å jobbe for gode akutt- og rehabiliteringstjenester. Dessverre er det i dag slik at ikke alle får den behandling som de har krav på og som er nødvendig for at skadde skal kunne bli så bra som mulig, understreker assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet LTN, og legger til:

– I dag finnes ”standardiserte behandlingsforløp” kun for to traumadiagnoser; ryggmargsskader og dominerende hjerneskader. Og for den som har vært så uheldig å ha blitt påført en alvorlig hjerneskade, så er det dessverre slett ikke gitt at man får den behandling man har behov for og krav på. For disse kan det få enorme og livsvarige konsekvenser.

Gunn Kvalsvik

Sommermånedene betyr en økning i antall ulykker i trafikken. Tall fra Transportøkonomisk institutt viser at dødsulykker har gått opp med hele 58 prosent siden fjoråret og at i juni og juli mistet 38 mennesker livet.   

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!