• Forside
  • Nyheter
  • Hensynet til feilbehandlede pasienter må vike for distriktspolitikk!
Hensynet til feilbehandlede pasienter må vike for distriktspolitikk!
07.12.2015 Forfatter: Per Oretorp

Den 7. desember får regjeringen gjennomslag i Stortinget for å flytte Pasientskadenemnda (PSN) til Bergen i forbindelse med opprettelsen av et nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

La meg innledningsvis få sagt at Personskadeforbundet LTN ikke har noen innsigelser mot å flytte PSN til Bergen og har heller ingen motforestillinger mot at statlig virksomhet og offentlig organer flyttes ut av hovedstadsområdet. Men – og det er et stor MEN – når beslutninger som berører alle dem som rammes av feilbehandlinger eller svikt i helsetjenesten blir tatt av rent distriktspolitiske grunner, uten noen som helst faglig grunn og uten konsekvensvurdering så gjør man et gedigent feilgrep. Det kan sammenlignes med at en lege gir pasientbehandling uten utredning og korrekt diagnostisering.  Når regjeringen i tillegg tar denne beslutning uten at de som faktisk berøres blir hørt så vitner dette etter vår oppfatning om en skremmende likegyldighet ovenfor alle dem som pasientskadeerstatningsordningen er ment å beskytte og alle dem som har erfart hvordan ordningen fungerer, eller ikke fungerer, nemlig pasientene.

Personskadeforbundet LTN har ved flere anledninger de siste årene i høringsuttalelser og i møte med Helseminister Bent Høie rettet kritikk mot hvordan ordningen fungerer. Slik den fungerer i dag er den også kritisert av andre brukerorganisasjoner, forskere, dommere og advokater. Høyesterett i en nylig avsagt dom oppfordret lovgiver å se over ordningen, HR-2015-1093-A – Rt-2015-577, premiss 57 jf. 43.

Det er en kjensgjerning at PSN taper om lag en fjerdedel av de saker som behandles av domstolen, mye på grunn av at man i dag ikke har ressurser til å utrede sakene godt nok før man fatter sine vedtak.  Tatt i betraktning at det er svært få pasientskadde som har anledning å ta den økonomiske risiko det medfører å bringe sin sak innfor domstol innebærer dette at svært mange feilbehandlede pasienter aldri får den pasientskadeerstatning de har krav på, hvilket PSN også har vedgått. Jeg vil tro at en bilprodusent eller en bedrift som opplever at 25 % av varene de leverer er beheftet med store feil raskt ville falle ut av markedet, eller i hvert tilfelle legge ned omfattende ressurser på å finne problemet, rette det opp og kvalitetssikre virksomheten. Slik er dessverre ikke tilfelle når det gjelder et offentlig forvaltningsorgan som PSN.

Personskadeforbundet LTN har ved gjentatte anledninger bedt helseministeren om å foreta en evaluering av hele ordningen. Kravet støttes også av Funksjonshemmedes Fellsorganisasjon (FFO) med om lag 350.000 medlemmer. En slik evaluering foregår for øvrig når det gjelder voldsoffererstatningsloven som er et annet og jamførbart statlig ansvarsområde, som regjeringen har vurdert av å være i behov av en ”samlet oversyn og en prinsipiell og lovteknisk gjennomgang”.

Når regjeringen nå etter en meget kort prosess, likevel velger å foreta utlokalisering PSN så velger regjeringen bevisst å sette distriktspolitikk foran hensynet til skadde og svake pasienter og man bryter løfter når man bevisst fraviker fra brukermedvirkningsprinsippet og fullstendig neglisjerer dem som vet hvor ”skoen klemmer” og hvor ille. Prisen i form av lenger og dårligere saksbehandling, redusert rettsvern og for mange pasienter redusert eller uteblitt erstatning, sendes pasienten.

PSN oppgir at gjennomsnittlig saksbehandlingstid vil øke fra dagens ca 9 måneder til 30 (!) måneder.

Helseminister Bent Høie sine gjentatte mantra for helsetjenesten; ”Det skal være pasientens helsetjeneste” og ”Det er pasienten som skal stå i sentrum for de endringer som gjøres” klinger falskt i ørene til dem som har blitt skadet under helsebehandling.

Oslo 04.12.15

 

Hilde Valberg  /sign./

Leder Landsstyret

Personskadeforbundet LTN

 

Per Oretorp / sign./

Assisterende Generalsekretær

Personskadeforbundet LTN

 

Per Oretorp

Den 7. desember får regjeringen gjennomslag i Stortinget for å flytte Pasientskadenemnda (PSN) til Bergen i forbindelse med opprettelsen av et nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!