Høring i Arbeid- og sosialkomiteen
03.11.2014 Forfatter: Birte Sand Rismyhr

I dag 17.20 skal rådgiver Birte Sand Rismyhr i høring i Arbeid- og sosialkomiteen på Stortinget med Personskadeforbundet LTNs høringsuttalelse om statsbudsjettet for 2015. Personskadeforbundet LTN kommenterer forskjellige ordninger i NAV systemet, og hele dokumentet vi deler ut til komiteen finner du nedenfor.

Utvidet høringsnotat til arbeid- og sosialkomiteen, Prop. 1 S (2014-2015), Innst. 15 S (2014-2015)

Personskadeforbundet LTN er en organisasjon for alle som har fått livet endret på grunn av en skade. Vi er daglig i kontakt med mennesker, både skadde, pårørende og etterlatte som er i kontakt med NAV.

Organisasjonen ble stiftet i 1984 under navnet Landsforeningen for trafikkskadde i Norge av familier som hadde fått livet forandret på grunn av trafikkulykker. 8.mai 2012 ble navnet endret til Personskadeforbundet LTN for å vise at foreningen var til for alle, uansett skadetype. Selv om inngangspunktet er forskjellig, møter man de samme problemstillingene. Personskadeforbundet LTN vet at kunnskap er nøkkelen i et uoversiktlig system. Våre medlemmer har erfaringen, og vi har rådgivere innen feltene Nav, rehabilitering og erstatning.

Personskadeforbundet LTN er en av FFOs medlemsorganisasjoner og stiller oss bak deres uttalelser til arbeids- og sosialkomiteen.

Kap 634: Arbeidsmarkedstiltak

De fleste av våre medlemmer har allerede et arbeidsforhold når de blir utsatt for en skade eller ulykke.  Dette er noe som blir tatt hensyn til i sykepengeperioden, men vi opplever at det tillegges liten vekt når det er snakk om tiltak i AAP-perioden.  Flere av våre medlemmer etterlyser avklaring i trygge og kjente omgivelser og en avklaring opp mot arbeidet og arbeidsstedet som de skal returnere til. I mange tilfeller tilpasses brukerne tiltakene som NAV allerede har, i stedet for at det tas en individuell vurdering på hva som er best og mest hensiktsmessig for den enkelte. Et viktig moment for å få til en god og reell arbeidsavklaring er at brukeren ser hensikten og har motivasjonen for å gjennomføre.

Vi opplever årets statsbudsjett som motstridende. Flere skal i arbeid, men det kuttes med rundt 1000 tiltaksplasser.  Vi opplever også et stort press på saksbehandlerne i NAV når det kommer til oppfølging.

Saksbehandlerne i NAV har ofte veldig mange brukere som har behov for tett individuell oppfølging. Når brukerne etterlyser dialog og individuell vurdering i avklaringsperioden ser vi dette i sammenheng. Har NAV nok ressurser og tid til å ivareta brukerens behov i en slik oppfølging og vil man få en mer effektiv arbeidsavklaringsperiode ved å la brukeren få medvirke aktivt?

Flere av våre medlemmer føler seg tvunget inn i tiltak som de ikke ser hensikten med, i frykt for at om de ikke deltar så holdes de innvilgede ytelsene tilbake eller stanses. Dette mener vi er et feil utgangspunkt for starten på en avklaringsprosess. Ofte bunner dette i at brukeren ikke har fått delta i prosessen og derfor heller ikke har fått forklart bakgrunnen for at akkurat dette tiltaket har blitt valgt, eller ikke har blitt hørt.  Ved å bevilge mer ressurser til NAV slik at en kan ha en tettere dialog i en slik prosess mener vi vil gjøre at brukerne får mer ut av tiltakene samt at dette vil være i tråd med praktisering av brukerperspektivet.

Personskadeforbundet LTN ber komiteen om:

  • At det ikke kuttes i antall tiltaksplasser og at det gis økte midler til NAV slik at saksbehandler og bruker får muligheten til å få til et godt utgangspunkt for videre samarbeid.

Kap: 2651 Arbeidsavklaringspenger

Når man går over på arbeidsavklaringspenger faller ofte tilknytningen til tidligere arbeidssted bort. En slik tilknytning er ofte vesentlig for hvor raskt man kommer tilbake til arbeid. Ved å være i kontakt med arbeidsgiver og arbeidskolleger mener vi at dette kan bidra til at færre faller ut og flere beholder tidligere arbeid, selv om en er ute grunnet sykdom eller skade.

Vi har det siste året hatt et økt antall henvendelser om avslag på arbeidsavklaringspenger og brev om at bruker er ferdig avklart og at ytelsen derfor opphører.  I de fleste tilfeller har sakene blitt omgjort etter at Personskadeforbundet LTN har bistått i saken. I lys av dette er vi bekymret for hvor mange dette gjelder og mener at dette viser behovet for et NAV-ombud.

Flere av våre medlemmer må bruke krefter de ikke har, krefter som kunne blitt brukt i rehabilitering og å komme tilbake til arbeid. Et slikt ombud vil ivareta rettssikkerheten til NAVs brukere og våre medlemmer samt at det kan være med på å kvalitetssikre NAVs tjenester.

Personskadeforbundet LTN ber komiteen om:

  • At det etableres et NAV-ombud som skal kunne gi råd, veiledning og bistand knyttet til alle siden ved arbeid og velferdsforvaltningen.
  • Overføring til Personskadeforbundet LTN til å drive vår rådgivningstjenesten innenfor NAV-området. Dette koster PLTN 400.000 kroner per år.

Kap 2655: Uførhet

Til statsbudsjettet 2014 etterlyste vi at uføre som ønsket å jobbe skulle få et kontaktpunkt slik at det skulle bli enklere å få bistand til å komme i arbeid. Dette i lys av uførereformen som trer i kraft 1.1.2015. Dette er fremdeles ikke satt på plass. Vi har mange medlemmer som ønsker å prøve seg i arbeide igjen, men for å få til dette trenger de hjelp og råd for hvordan de skal gå frem, da spesielt de som har stått utenfor arbeidslivet i en lengre periode.

Personskadeforbundet LTN er enige i at arbeid skal være målet for alle som har mulighet til å arbeide, men vi må også sikre at personer som ikke har mulighet får en trygg og stabil inntekt.  I tillegg må man se dette fra en arbeidsgivers perspektiv.

I Navs rapport for oktober viser det til at det per i dag er 72.114 personer som står helt uten arbeid. Hvis man går inn og ser på rapporten for ledige stillinger for september er tallet 17.655. Vi stiller oss da spørsmålet: Hvordan skal det være mulig for uføre å skaffe seg jobb, uten at det også gjøres en innsats fra arbeidsgiversiden?

Personskadeforbundet LTN ber komiteen om:

  • At det innføres et kontaktpunkt med informasjon og veiledning for uføre som ønsker bistand til å prøve seg i arbeid.
  •  At man kommer med tydelig informasjon om tilretteleggingsordninger og eventuell ekstern oppfølging, både under arbeidsavklaringspenger og uførestønadsmottakere.

Standardisering av barnetillegget:

Vi stiller oss bak FFOs uttalelse og ber om at arbeids- og sosialkomiteen avviser regjeringens forslag om å standardisere barnetillegget.

Kap 2661: Grunn – og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

Regjeringen foreslår å utvide vilkårene for gruppe 2 bil slik at det også skal gjelde personer som har en sterkt begrenset gangfunksjon, dette er positivt for denne gruppen.

Vi er derimot skeptiske til at vilkårene for gruppe 1 strammes inn til å bare gjelde personer som har behov for å komme seg til og fra arbeid eller utdanning. Dette innebærer at mange vil bli sosialt isolerte og kan føre til at flere ikke får opprettholdt sin sosiale og fysiske funksjon.

Personskadeforbundet LTN ber komiteen om:

  • Å avvise regjeringens forlag om å stramme inn vilkårene for gruppe 1 bil.

Birte Sand Rismyhr

I dag 17.20 skal rådgiver Birte Sand Rismyhr i høring i Arbeid- og sosialkomiteen på Stortinget med Personskadeforbundet LTNs høringsuttalelse om statsbudsjettet for 2015. Personskadeforbundet LTN kommenterer forskjellige ordninger i NAV systemet, og hele dokumentet vi deler ut til komiteen finner du nedenfor.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!