Erstatning når noen andre blir skadet?
05.11.2014 Forfatter: Ingeborg Dahl-Hilstad

I lagmannsretten fikk foreldrene til Oliver erstatning for den inntekten de taper fordi de må være hjemme og pleie sønnen sin som fikk en alvorlig fødselsskade. Erstatningen er det som i jussen blir kalt tredjepersonstap.

Denne dommen er viktig fordi man nå kan få dekket økonomisk tap også for de som ikke direkte ble utsatt for skaden, men som likevel blir påvirket av den. For å få dekket et slikt tredjepersonstap må man være nærstående den som blir skadet, som foreldre, barn, ektefelle eller annet nært familiemedlem. Hvis et barn blir skadet ved fødselen vil jo dette typisk bli foreldre, mens det kan bli en ektefelle om man er skadet som voksen. Det kan også være at barn og foreldre skades i samme ulykke, og at for eksempel besteforeldre overtar omsorgsansvaret for et hardt skadet barn. Da er det disse som kan få tredjepersonstapet.

Også ved dødsfall
Når det gjelder skade vil saksgangen kunne være som over, men det kan også gjelde ved dødsfall. Det kan skje at om man mister et barn blir man så påvirket av dette at man faller helt utenfor arbeidslivet. Da kan man få dekket dette tapet.  Fram til nå har det vært en praksis at man får dekket tap for to til tre år etter dødsfallet. Denne dommen kan også åpne for diskusjon rundt dette siden det i dommen ikke ligger en slik tidsavgrensning.

Forsørgertap
Dersom den som omkommer har et forsørgeransvar i familien, kan man få dekket tapet av denne. Forsørgertapet er en ren økonomisk erstatning, og den forutsetter at den som omkom bidro til familien når man ser på familiens inntekter og utgifter samlet. Dette er noe annet enn tredjepersonstapet i og med at den dekker bortfallet av inntekten som kommer fra personen som blir skadet eller omkommer. Tredjepersonstapet dekker bortfallet av inntekt til en person som ikke er direkte skadet. Det har enda ikke vært prøvd en sak for retten som omhandler begge disse tapene samtidig.

Praktiske konsekvenser
Dommen i lagmannsretten er rettskraftig, og man kan dermed håpe på endret praksis hos Pasientskadenemnda og forsikringsselskapene. Men Pasientskadenemnda har sagt at de er uenige i dommen så dette er usikkert. Hvis man derimot ser seg nødt til å ta ut stevning i en lignende sak, vil denne dommen være et sterkt argument for å kreve erstatning for tredjepersontapet. Dommer fra lagmannsretten har betydelig argumentasjonsverdi og autoritet, ikke minst når den bygger på retningslinjene i en dom fra Høyesterett.

Ingeborg Dahl-Hilstad

I lagmannsretten fikk foreldrene til Oliver erstatning for den inntekten de taper fordi de må være hjemme og pleie sønnen sin som fikk en alvorlig fødselsskade. Erstatningen er det som i jussen blir kalt tredjepersonstap.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!