Trygdesvindel - Hvem svindler egentlig hvem?
03.05.2013 Forfatter: Per Oretorp

Så er det valgår og våre folkevalgte kniver om spalteplass. Nå skal trygdesvindlere tas, sterkere vikemidler og strengere straff. Arbeiderpartiet, som tradisjonelt har vært litt mer tilbakeholdne med å rope på strengere kontroll av de som pent har måttet innfinne seg i få noen skarve kroner fra det offentlige, står i valgåret i fremste rekke sammen med opposisjonen. Snylterne skal tas!

Uansett hvilke konkrete grep eller virkemidler man ønsker å bruke, eller kommer å bruke, så er tiltak nødvendig. Antallet henvendelser til Personskadeforbundet vedrørende feilaktige og urimelige vedtak øker sterkt. Vi mener det er god grunn å tro at NAV-systemet, (ikke saksbehandlerne)bedriver et omfattende trygdemisbruk og på denne måten sparer statskassen for langt større summer enn hva de selve blir lurt på.

Det er nok få som er uenige med Laila Dåvøy (Krf) som ifølge dagbladet.no uttaler – Det er helt forkastelig, dette er å stjele fra felleskapet. Dessuten går det utover tilliten til systemet.                                                                                         – Det er veldig alvorlig, og det er uforstårlig at det svindles så mye.

Robert Eriksson (Frp), mener det må gjøres noen konkrete grep. – Fellesnevnere er at dette er organisert, sier Eriksson . Det jeg tror er at vi bare ser toppen isfjellet. Det største problemet i denne sammenhengen ligger i organisert kriminalitet. – Frp har forslag om virkemidler mot organisert kriminalitet. Vi vil sette sammen en gruppe bestående av politiet, NAV og skatteetaten som skal ettergå dette. Det har vi utfordret arbeidsminister Anniken Huitfeldt på.

Det ligger kanskje noe i forslaget til Frp om å opprette en gruppe som kan “ettergå” trygdemisbruksproblematikken, selvfølgelig under forutsetning at man etterforsker også tilfeller der “felleskapet” bedriver “organisert misbruk” av de som mottar stønader fra NAV. Spørsmålet er om de som betaler prisen er enige at dette er riktig og rettferdig bruk av resurser. Hvorfor ikke å opprette NAV-ombud på lik linje med ordningen med pasientombud? Vi kan spørre:

Håvard, som i ti år har arbeidet 50% og som var innvilget 50% tidsbegrenset uførestønad men som feilaktig ble satt på 100% arbeidsavklaringspenger når vedtaksperioden gikk ut. For Håvard har dette innebåret at utbetalingen fra NAV er helt forskjellig fra utbetaling til utbetaling, at skatten blir feilberegnet slik at Håvar plutselig får restskattekrav på flere titusentalls kroner. NAV har erkjent at man har gjort feil ,men man klarer ikke å rette opp feilen. Håvard som ønsker å fortsette å arbeide 50% blir oppfordret å søke 100% uførepensjon, da vil nemlig NAV kunne rette opp sin feil.

Eller skal vi kanskje spørre Jo, som til tross for sin ervervede hjerneskade har klart å gjennomføre en utdanning og skaffet seg praksisplass, men som får beskjed av NAV at ettersom han kan klare praksis så må man vurdere hans arbeidsevne og det må man gjøre på arbeidsutprøvinginstitusjon. Jo og Personskadeforbundet måtte bruke fire måneder på å lære NAV forskjellen mellom hensiktsmessighet og uhensiktsmessighet. Men han får nå forsette sin praksis og utdanning. Kanskje kommer han også ut i jobb, ikke takket være men til tross for NAV.

Men hvis det nå blir slik Robert Erikson vil og det skal opprettes en gruppe, et organ, etterretningsinstitutt, eller hva man nå vil kalle det så vil jeg oppfordre denne gruppen å gjemme seg som en flue på veggen i skranken på de lokale NAV-kontorene og telle alle de som blir offer for brudd på forvaltningsloven når de blir nektet å levere søknader fordi “den ytelsen har du ikke krav på uansett” eller ” du har skrevet søknaden på vanlig papir, du må bruke riktig skjema”.

Så våre folkevalgte har nok grunn å reagere, men har de grunn til å hyle? Ja kanskje. Har de grunn til å være overrasket over hvordan systemet fungerer, eller ikke fungerer? Nei det har de ikke. Riksrevisjonen har rettet kritikk mot NAV, sivilombudsmannen rapporterer omøkt antall klager, og ikke minst har Personskadeforbundet LTN og flerfoldige brukerorganisasjoner i en årrekke gjort rede for de erfaringer respektive organisasjons medlemmer har rapportert.

Man kan også lese Heidi Follets utmerkete kronikk, som bekrefter at de anonymiserte saker som er nevnt ovenfor ikke er unike uten bare en dråpe i et enormt NA… hav mener jeg. Kronikken viser også etter min oppfatning at det ikke er saksbehandlerne som skal kritiseres, kanskje er grunnen til at det humper og går som det gjør takket være engasjerte og godt utdannede saksbehandlere, vi vet jo ikke hvordan det hadde fungert uten dem…. og ikke tør jeg å tenke på det heller.

Kritikken må selvfølgelig rettes mot dem som har skapt systemet, og mot dem som, på tross av alle advarsler og tilbakemeldinger fra dem som har erfaring fra bruk av systemet, er med på å vedlikeholde det. Det vil si de samme som vi nå leser i Dagbladet roper om organisert kriminalitet, svik og svindel, strengere straff og hardere virkemidler. Hvor vidt det er riktig vei? Ja det vil jeg ikke ta stilling til nå, men hilken vei vi ennvelger så må en vei naturlig nok gå begge veier…. og da helst med midtdeler…

Per Oretorp

Så er det valgår og våre folkevalgte kniver om spalteplass. Nå skal trygdesvindlere tas, sterkere vikemidler og strengere straff. Arbeiderpartiet, som tradisjonelt har vært litt mer tilbakeholdne med å rope på strengere kontroll av de som pent har måttet innfinne seg i få noen skarve kroner fra det offentlige, står i valgåret i fremste rekke sammen med opposisjonen. Snylterne skal tas!

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!