Steile fronter under medisinsk-juridisk seminar
12.02.2013 Forfatter: admin

Om lag 140 personer møtte opp til seminar i regi av Personskadeforbundet LTN i Oslo den 11. februar. Både leger og jurister tok opp spørsmål omkring nakkeskadeproblematikken. Den såkalte Ask-dommen i Høyesterett var utgangspunkt for samlingen.

– Jeg tror vi fremtiden vil gå vekk fra diagnosen whiplash slik vi kjenner den i dag, sa professor Lars Jacob Stovner som møtte motbør fra deler av fagmiljøet etter sitt innlegg.

Professor Lars Jacob Stovner tror diagnosen whiplash, slik vi kjenner den i dag, på sikt kan bli borte.
Professor Lars Jacob Stovner tror diagnosen whiplash, slik vi kjenner den i dag, på sikt kan bli borte.

 

Lars Jacob Stovner er overlege ved avdeling nevrologi og klinisk nevrofysiologi ved St. Olavs Hospital. Han er professor i nevrologi ved institutt for nevromedisin og har lang erfaring som sakkyndig i personskadeerstatningssaker. Professoren tok for seg symptomutvikling etter traumeskade og reiste spørsmål om hva som er forenelig med medisinsk kunnskap. Han henviste til Ask-dommen der spørsmålet var om en nakkeskade kan forverres, eller bli invalidiserende, på sikt. Er det andre årsaker til at vedkommende ikke kommer i jobb? Er det biologiske eller psykologiske forklaringer? Jacob Stovner viste til flere studier og mente:

– Hodepine relatert til nakkesleng er tvilsomme diagnoser, og fortsatte:

– 14 prosent av befolkningen i landet rapporterer om kroniske nakkesmerter og 3-4 prosent om kronisk hodepine. Basert på disse tallene, og at det i år 2000 var 27 000 kjøretøyer som var truffet bakfra, vil det være minimum 675 personer med kronisk hodepine og 3726 med kronisk nakkesmerter blant dem som hvert år blir påkjørt bakfra.

Stovner mener at det derfor vil være et betydelig antall som helt tilfeldig utvikler et av symptomene det samme året som de ble påkjørt. Og han avsluttet med å si at ”ikke gyldige, eller dårlig utarbeidede diagnoser, kan være like skadelig som dårlig dokumentert behandling”.

Blir tilbakevist

Professor Bjørn Gerdle, fra Linköpings Universitet i Sverige har tidligere kommentert Ask-dommen i Magasinet. Det har skjedd på oppdrag fra Personskadeforbundet LTN. Han har her reist spørsmål og også tilbakevist en rekke anførsler som Stovner hadde som sakkyndig i Ask-dommen. Under sitt innlegg i Oslo poengterte han at smerte oppleves subjektivt og at det er ekstra belastende for en pasient når han eller hun ikke blir trodd.

– Man må akseptere pasientens opplevelse av sin smerte og situasjon. Smerte kan i seg selv utvikle seg til en sykdom, sa Gerdle.

Professoren viste til at kronisk nakkesmerte kan føre til at smerter forflytter seg i kroppen – eksempelvis til rygg og armer.

Gerdle snakket også om de akutte symptomene etter en whiplash-traume, og trakk her frem nakkesmerte, stivhet i nakken, hodepine, synsforstyrrelser, svakhet i kroppen og en dårligere psyke.

– Det er normalt å kjenne depresjon når man har kronisk smerte. Det er en økt forekomst av depressive symptomer og angst hos disse personene, sa Gerdle og viste til en studie som var foretatt i Linköping blant 4300 pasienter.

 

Ulike vurderinger

Både Gerdle og Stovner kom inn på økonomi som en faktor for ”utvikling av kroniske smerter eller arbeidsuførhet”.  Gerdle har tidligere uttalt at det er rimelig å tro at den som er skadet foretar en nøye overveielse på hva man bruker tid og krefter på. Det betyr ikke at erstatningsformer- og nivåene på erstatningen er en risikofaktor i seg selv. I premissene i Ask-dommen vises det til en studie fra England der man fant at forekomsten av langvarige plager var større hos personer som hadde krevd erstatning etter ulykken. Her konkluderer studien med en hypotese om at erstatningsforfølgningen i seg selv kan bidra til å forsterke smerten. Gerdle har kommentert dette tildligere på oppdrag  fra forbundet og mener det er naturlig at de som har størst smerter og problemer og som kan får erstatning, faktisk krever erstatning. Det ble i denne sammenheng vist til metaanalyser av forskning på området som konkuderer med at det ikke er funnet noen sammenheng mellom dårlig helse og utsikten til erstatning.

Advokat Øystein Helland fra KCO advokater var hentet inn for å belyse skadelidtes side. Han viste til beviskravet etter betingelseslæren:

– Legens hovedoppgave er å vurdere om de samme skadene og kroniske lidelser hadde vært der hvis ulykken ikke hadde skjedd. Det ligger et stort ansvar på legene. Det er også viktig å merke seg at det er tilstrekkelig med 50,1 prosent sannsynlighetsovervekt for at skaden eller sykdommen er en følge av ulykken.

Han avsluttet sitt innlegg med å understreke at Høyesterett ikke har konkludert med at den biologiske og psykososiale forklaringsmodellen er allment akseptert viten når det gjelder nakkeskader.

Fra skadevoldersiden holdt advokat Jørgen Svartebekk fra advokatfirmaet Riisa&Co et grundig innlegg.

– Ettersom sammenhengen mellom nakkesleng og kroniske plager generelt sett er tvilsom, så må man stille strenge krav til dokumentasjon, var et av hans poeng.

 

Anerkjente diagnoser

Jan Erik Ødegard er spesialist innen fysikalsk medisin og rehabilitering. Han har arbeidet i om lag 30 år med medisinsk og yrkesrettet rehabilitering og har lang erfaring som sakkyndig i personskadeerstatningssaker. Han mener, i motsetning til Lars Jacob Stovner, at diagnosen nakkeslengskade vil stå sterkere på sikt:

– Det var et fagmiljø ved Reumatismesykehuset som i 1994 fikk anerkjent diagnosen fibromyalgi. Det skjedde gjennom en dom i trygderetten. Vi ser det samme skjer med ME (utmattelsessyndrom). Her er det fagmiljøet på Haukeland universitetssykehus som har vært pådrivere, opplyste han.

Seminaret ble avsluttet med en engasjerende debatt under ledelse av politisk analytiker Aslak Bonde.

Årlig arrangerer forbundet et ”juss-seminar” som også er åpent medisinsk personell og andre interesserte. Årets seminar, som hadde som utgangspunkt å få en nyansert gjennomgang av de medisinske og juridiske sidene ved Ask-dommen, fikk rekordmange deltakere.

Kursansvarlig for årets seminar var assisterende generalsekretær Per Oretorp og rådgiver Birte Sand Rismyhr. Programkomiteen har bestått av Tor Ingebrigtsen, Sven Knagenhjelm, Øyvind Vidhammer og Per Oretorp.

admin

Om lag 140 personer møtte opp til seminar i regi av Personskadeforbundet LTN i Oslo den 11. februar. Både leger og jurister tok opp spørsmål omkring nakkeskadeproblematikken. Den såkalte Ask-dommen i Høyesterett var utgangspunkt for samlingen.

– Jeg tror vi fremtiden vil gå vekk fra diagnosen whiplash slik vi kjenner den i dag, sa professor Lars Jacob Stovner som møtte motbør fra deler av fagmiljøet etter sitt innlegg.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!