- Håper transportplanen blir gjennomført
13.04.2013 Forfatter: admin

De neste 10 årene skal det brukes 508 milliarder statlige kroner på samferdsel og av disse går 311 milliarder til vei. Dette kom frem da samferdselsminister Marit Arnstad, sammen med statsminister Jens Stoltenberg og miljøvernminister Bård Vegar Solhjell, presenterte stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014-2023.

– Vi ser heldigvis en kraftig økning i bevilgninger i planperioden. Mål om halvering av antall drepte og hardt skadde frem til 2024 er et ambisiøst mål men også et realistisk mål hvis tiltakene faktisk gjennomføres, sier assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet LTN, Per Oretorp, sammen med Svein Ove Langeland som er forbundets representant i Opplysningsrådet for vegtrafikk.

Oretorp mener problemet er at transportplanen ikke er forpliktende og at man ikke har klart å gjennomføre tiltakene i tidligere planer.

– Den betydelige økningen av de økonomiske rammene og regjeringens tydelige uttalelser om behovet for møtefri vei tolker vi dit hen at samferdselsminister Marit Arnstad nå erkjenner at man faktisk kan bygge seg ut av et stort antall alvorlige trafikkulykker og at staten har et ansvar for dette. Hun synes altså å ha snudd etter den kritikken som vårt forbund rettet mot henne tidligere i år, sier Per Oretorp.

Utprøvde tiltak

Videre har Langeland og Oretorp notert seg at regjeringen uttalere at ”trafikksikkerhetsarbeidet skal være faktabasert”, og at man vil ha en ”vedvarende satsing på anerkjente og utprøvde tiltak med dokumentert god effekt på trafikksikkerheten”.

– Vi tolker dette slik at man nå vil oppfylle vårt krav fra høsten 2009, og som etter hvert alt flere organisasjoner og også Statens vegvesen har stilt seg bak, å heve forbudet mot bruk av wirerekkverk og faktisk gi veibygger anledning å bygge så mye møtefri vei som mulig. Av alle dødsulykker i perioden 2005-2011, så spilte vei og veimiljø en faktor i 27 prosent av ulykkene. Dette kunne med fordel ha vært tydeliggjort i NTP, sier de to.

Felles ansvar

Svein Ove Langeland legger til forbundet er enige i at ansvaret for trafikksikkerhet er et felles ansvar.

– Vi som trafikanter har et ansvar for både egen og andres sikkerhet. Bilindustrien har også et ansvar. Dokumentet som nå er lagt frem kan tyde på at regjeringen ser at man ikke i tilstrekkelig grad har ivaretatt sin del av ansvaret tidligere. Det vi ser i dag er en større satsing på samferdsel enn noen gang før, men dette er ikke nok til å stoppe forfallet på veiene. 10 milliarder til styrking av fylkeskommunenes arbeid knyttet til etterslepet i vedlikeholdet er skuffende lite sett i forhold til det faktiske behovet, sier Langeland.

Bør forplikte

Personskadeforbundet LTN savner at planen er forpliktende og at den ikke er en del av en overgripende og enda mer langsiktig visjon.

– Hvis planen hadde vært forpliktende så hadde dette vært et skritt i rikting retning. Men i lys av erfaring fra tidligere planer så tror vi dessverre på det først når vi ser det. I vårt forbund skal vi fortsette å arbeide for å skape bedre holdninger i trafikken, vi vil fortsette å arbeide for at staten tar sitt ansvar for å gi oss sikre og møtefri vei, og vi skal ta vare på dem som likevel vil rammes av trafikkulykker, slik vi har gjort i snart 30 år, avslutter de to.

admin

De neste 10 årene skal det brukes 508 milliarder statlige kroner på samferdsel og av disse går 311 milliarder til vei. Dette kom frem da samferdselsminister Marit Arnstad, sammen med statsminister Jens Stoltenberg og miljøvernminister Bård Vegar Solhjell, presenterte stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014-2023.

– Vi ser heldigvis en kraftig økning i bevilgninger i planperioden. Mål om halvering av antall drepte og hardt skadde frem til 2024 er et ambisiøst mål men også et realistisk mål hvis tiltakene faktisk gjennomføres, sier assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet LTN, Per Oretorp, sammen med Svein Ove Langeland som er forbundets representant i Opplysningsrådet for vegtrafikk.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!