Arbeidsskadeforsikringen omorganiseres
25.02.2013 Forfatter: admin

Arbeidet med ny organisering av arbeidsskadeforsikring er godt i gang. Advokatforeningen, Personskadeforbundet LTN og Finans Norge opplyser at det nå gjøres noen veivalg som vil ha stor betydning for skadelidte. De har derfor sammen sendt brev til Arbeidsdepartementet.

Det gjøres nå noen veivalg som vil ha stor betydning for skadelidte. Personskadeforbundet LTNs assisterende generalsekretær Per Oretorp har derfor sendt brev til Arbeidsdepartementet sammen med Advokatforeningen og Finans Norge.
Det gjøres nå noen veivalg som vil ha stor betydning for skadelidte. Personskadeforbundet LTNs assisterende generalsekretær Per Oretorp har derfor sendt brev til Arbeidsdepartementet sammen med Advokatforeningen og Finans Norge.

 

Forbundet, sammen med Advokatforeningen og Finans Norge har sendt et felles brev til statssekretær Norvald Moe i Arbeidsdepartementet. Bakgrunnen er departementets arbeid med ny ordning for arbeidsskadeforsikring. De tre instansene mener at den organiseringsformen som regjeringen foreslo i revidert nasjonalbudsjett 2012 langt fra er den beste, og at det bør finnes en bedre måte å organisere dette på.

 

Fikk ikke tilslutning

 

I brevet går det frem at de tre mener at et statlig oppgjørskontor er ikke den beste løsningen og skriver: ” I revidert nasjonalbudsjett 2012 la regjeringen opp til at det etableres en ny stor oppgjørsenhet som skal behandle alle skadesaker (både ulykker og sykdommer) bortsett fra små merutgiftssaker. Stortinget sluttet seg ikke til dette forslaget i sin behandling av revidert nasjonalbudsjett, men anmodet om en bred drøfting av organiseringsspørsmålet. Vi forstår Stortingets anmodning dithen at det er ønskelig å se om det kan la seg gjøre å finne en bedre organiseringsmodell, særlig med hensyn til de skadelidte som har blitt rammet av en arbeidsskade. Stortingets vedtak på dette punktet kom nettopp etter at det var framført flere negative syn på det foreslåtte oppgjørskontoret”.

 

Felles forslag

Advokatforeningen, Personskadeforbundet LTN og Finans Norge sier i brevet til Arbeidsdepartementet at de forutsetter, for det første, at forslaget i revidert nasjonalbudsjett, og Stortingets behandling, konkluderer med at det er forsikringsselskapene som skal være risikobærere. Videre skriver de at: ”For det andre forutsetter vi at det skal opprettes et “sykdomskompetansemiljø”som nevnt i revidert nasjonalbudsjett. For det tredje forutsetter vi at det bør legges avgjørende vekt på en organisering av erstatningssaksbehandlingen som gjør det enklere og mer fleksibelt for skadelidte. For det fjerde mener vi det bør finnes en løsning som samfunnsøkonomisk gir minst mulig dobbel saksbehandling”.

De peker også på en mulig løsning som ivaretar disse forholdene på en enklere og bedre måte:

  • Alle ulykkeserstatningssakene gjøres opp i det aktuelle forsikringsselskapet. Omlag 80 prosent av alle yrkesskadeerstatningsoppgjør skyldes ulykker.
  • Alle yrkessykdomssakene gjøres opp i en ny oppgjørsenhet som organisatorisk knyttes opp mot den nye kompetanseenheten som er beskrevet. Det er omlag 20 prosent av yrkesskadeerstatningsoppgjørene som skyldes sykdommer.

Viktig sak for forbundet

Arbeidsskadeforsikring var tema under et debattmøte i Oslo i midten av oktober. Tidligere statssekretær Jan-Erik Støstad var invitert for å legge frem hovedtrekkene i forslaget og han la den gang ikke skjul på arbeidet hadde vært komplisert teknisk sett.  Personskadeforbundet LTN har tidligere uttalt seg positivt til for målet med endring av dagens lovverk, men krever at en ny ordning må sikre hensynet til rettsikkerhet, likebehandling og effektivitet.

admin

Arbeidet med ny organisering av arbeidsskadeforsikring er godt i gang. Advokatforeningen, Personskadeforbundet LTN og Finans Norge opplyser at det nå gjøres noen veivalg som vil ha stor betydning for skadelidte. De har derfor sammen sendt brev til Arbeidsdepartementet.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!