- Ingen store overraskelser
08.10.2012 Forfatter: admin

Generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad sier statsbudsjettet for 2013 ikke gir de store overraskelsene. At Regjeringen legger opp til at flere skal inkluderes i arbeidslivet er positivt. Dahl-Hilstad er imidlertid skuffet over Regjeringens satsing på rehabilitering av barn.

- Vi er skuffet over regjeringens satsing på rehabilitering av barn. Dette er en viktig sak for oss, sier generalsekretær i Personskadeforbundet LTN, Ingeborg Dahl-Hilstad.
- Vi er skuffet over regjeringens satsing på rehabilitering av barn. Dette er en viktig sak for oss, sier generalsekretær i Personskadeforbundet LTN, Ingeborg Dahl-Hilstad.

 

Saken som har fått størst oppmerksomhet fra Helse og omsorgsdepartementet, er om regjeringen bryter eller ikke bryter løfter i forhold til de 12 000 omsorgsplassene som ble lovet.

– Personskadeforbundet LTN ser at dette er en viktig debatt, men er fortsatt frustrert over den manglende satsningen på rehabilitering. Det ligger fortsatt ingen penger bak de fagre ordene om å løfte rehabiliteringen. Vi ser at heller ikke i år har rehabilitering av barn blitt et tema, og at habilitering av barn er strøket over med en harelabb. Det er dessverre slik at ikke all rehabilitering kan foregå i kommunene der barna bor, sier hun.

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt presenterte videreføringen av blant annet Jobbstrategien i Statsbudsjettet for 2013 i Sandnes kommune 8. oktober.

– Vi vil at flere skal få mulighet til å bidra i arbeidslivet, og foreslår en bred satsing med blant annet dobling av tilskuddet til arbeids- og utdanningsreiser og lønnstilskudd til arbeidsgivere som ansetter personer med rett til arbeidsavklaringspenger. Vi vil også utpeke enkelte kommuner og etater som forbilder for inkludering i arbeidslivet, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt i en kommentar på Regjeringens nettsider.

Videre heter det at gjennom Jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne satte Regjeringen i 2012 i verk nye tiltak og forsterket innsatsen spesielt rettet mot unge med nedsatt funksjonsevne. Tiltakene fra 2012 foreslås videreført i statsbudsjettet for 2013. Regjeringen foreslår også at ordningen med stønad til spesialtilpasset bil, såkalt gruppe 2-bil, utvides til å gjelde personer med sterkt begrenset gangfunksjon.

Regjeringen foreslår i alt 35,7 milliarder kroner til samferdselsformål i 2013. Dette er en økning på om lag 3,9 milliarder kroner eller 12,4 prosent fra 2012. Opplysningsrådet for Veitrafikken, som forbundet også er en del av, er ikke fornøyd med bevilgningene. I Statens vegvesens handlingsprogram for 2010-2013 går det frem at kostnadene til vedlikehold har økt så kraftig at planrammene ikke er tilstrekkelig til å stanse økningen i forfallet. Regjeringen viderefører satsingen til tross for at de vet at rammen øker forfallet, sier OFV i en kommentar.

– Bevilgningene til vedlikehold for 2013 er totalt på samme nivå som for 2012. Det er uakseptabelt at forfallet av veidekker, bruer og tunneler fortsetter å øke også i 2013, sier Vildrid Femoen i en pressemelding.

Generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad har denne kommentaren:

– Vi stiller oss bak OFV. Politikerne snakker om tidenes satsing, men vi har et kraftig etterslep.

Personskadeforbundet LTN har lenge arbeidet for belter i skolebuss, og regjeringen følger opp de signalene som tidligere er gitt.

Jeg er opptatt av at skolebarn, uavhengig av hvilket fylke de bor i, skal være sikret i skolebussen, sier samferdselsminister Marit Arnstad i en pressemelding i forbindelse med fremleggingen av budsjettet.

Samferdselsdepartementet vil innføre en forskrift som pålegger kommuner og fylkeskommuner å sørge for at alle skoleelever med rett til skoleskyss har tilgang på sitteplass med setebelte på skolebussen. Forskriften skal vedtas innen 1. januar 2013 og gjelde fra skolestart høsten 2013.

– Det er gledelig er at det faktisk følger med 20 millioner til fylkeskommunene som er en kompensasjon for utgiftene. Dette har jo lenge vært en sak som har opptatt oss, sier Ingeborg Dahl-Hilstad.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er bekymret for samhandlingsreformen. Organisasjonen mener mange kommuner vil ikke være i stand til å møte brukernes behov.

– Vi kan ikke forvente en bedre håndtering av pasienter fra kommunenes side neste år, sier generalsekretær i FFO, Liv Arum i en kommentar.

FFO peker videre på at det bevilges 900 millioner kroner til samhandling i kommunene. Dette er en styrking på 140 millioner kroner sammenlignet med i fjor. Dette skal gå til å videreutvikle allmennlegetjenesten og utvikling av IKT. FFO mener dette er en nødvendig innsats, men den møter ikke de behovene funksjonshemmede og kronisk syke har ute i kommunene, mener FFO.

– Mange kommuner er ikke i stand til å møte brukernes behov, og sliter med å få endene til å møtes. Det er mangel på nødvendig kompetanse og ressurser for å kunne gi et godt tilbud til pasienter som skrives ut fra spesialisthelsetjenesten. Dessverre er det lite som tilsier at dette budsjettet skal bøte på dagens situasjon, sier Liv Arum.

admin

Generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad sier statsbudsjettet for 2013 ikke gir de store overraskelsene. At Regjeringen legger opp til at flere skal inkluderes i arbeidslivet er positivt. Dahl-Hilstad er imidlertid skuffet over Regjeringens satsing på rehabilitering av barn.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!