Ønsker utsettelse av reform
02.07.2012 Forfatter: admin

Personskadeforbundet LTN, Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) og Advokatforeningen er bekymret over at regjeringen vil innføre et nytt statlig organ for yrkesskader.

– Vi mener dette er å innføre en organisasjonsfom som ingen vil ha og ber om at saken utsettes, sier assisterende generalsekretær og rådgiver i Personskadeforbundet LTN, Per Oretorp mens statssekretær Jan Erik Støstad sier det er handling denne saken trenger. Det betyr at regjeringen arbeider med et konkret lovforslag som kan fremmes neste vår.

Med bakgrunn i omprioriteringer i statsbudsjettet for 2012 fremmet regjeringen forslag om en yrkesskadereform. I dag finnes det to ordninger for yrkesskader, mens regjeringen nå vil innføre èn arbeidsskadeforsikring. Personskadeforbundet LTN, FNO og Advokatforeningen mener at et nytt forvaltningsorgan vil bety flere instanser å forholde seg til – ikke færre.

– De skadelidte må fortsatt forholde seg til Nav når det gjelder sykepenger, arbeidsavklaringspenger, pensjon og liknende. De må også fortsatt forholde seg til forsikringsselskapene i forbindelse med tilleggsforsikringer som halvparten har. Med regjeringens forlag må de i tillegg forholde seg til den nye arbeidsskadeenheten, sier Arne Hytten som er administrerende direktør i FNO.

Lang saksbehandlingstid

Personskadeforbundet LTN mener at med erfaringene med Nav-reformen, den lange saksbehandlingstiden i Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), Pasientskadenemda (NPE) og voldsofferkontoret, så er det lite fristende å lage nok et statlig byråkrati.

– Skadelidte trenger ikke nok en ny statlig instans å forholde seg til. Vi trenger rett og slett bedre service hos de instanser som allerede finnes, mener Per Oretorp.

Tilbakeviser utsettelse

Statssekretær Jan Erik Støstad i Arbeidsdepartementet svarer dette etter å ha blitt forelagt pressemeldingen:

– Regjeringen har i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2012 foreslått at dagens to yrkesskadeordninger, som ligger henholdsvis i Nav og forsikringsselskapene, slås sammen til én. Opplegget er nærmere omtalt i Prp. 111S (2011-12). I et brev fra Advokatforeningen, Finansnæringens hovedorganisasjon (FNO) og Personskadeforbundet LTN til Stortingets finanskomité, gis det uttrykk for at man håper Stortinget vil sørge for at regjeringen tar seg tid til å drøfte saken med alle berørte parter, før man trekker endelig konklusjon når det gjelder organiseringen av ordningen. Dette begrunnes med at regjeringens opplegg kompliserer snarere enn forenkler en yrkesskadeordning. Til ønsket om enda flere drøftinger, minner jeg om at det i mer enn 10 år er lagt ned et betydelig arbeid med en ny yrkesskadeordning.

Enig og uenig

I sin kommentar sier statssekretæren videre at:

– Det er gjennomført en omfattende offentlig utredning fra 2001-2004 (NOU 2004:3 Arbeidsskadeforsikring), og ikke mindre enn 3 høringer. I tillegg har et medisinsk ekspertutvalg kommet med forslag til ny yrkessykdomsliste (NOU 2008: 11 Yrkessykdommer). Høringene viser at alle er enige om at dagens to regleverk må slås sammen til én lov. I organiseringsspørsmålet (hvem som skal administrere ordningen) er det derimot betydelig uenighet. Samtidig har ingen av de øvrige sentrale aktørene i en yrkesskadeordning, partene i arbeidslivet, tatt til orde for den rene forsikringsløsningen som FNO vil ha, heller ikke NHO.

Neppe utsettelse

Både Støen og Personskadeforbundet LTNs medspillere er enige om at det trengs en yrkesskadereform i Norge. Men, hvordan dette skal organiseres, er det uenighet om:

– Etter mitt syn er det nå høyst påkrevd med en yrkesskadereform i Norge, hvor den gjeldende tosporede ordningen slås sammen både lovmessig og organisatorisk. Jeg viser til at i dag må arbeidstakeren i den samme yrkesskadesaken forholde seg til to til dels ulike yrkesskaderegelverk, flere ulike saksbehandlingsregler, to ulike administrative systemer, og risikerer at samme sak ender i Høyesterett i begge spor. Regjeringens opplegg svarer på denne utfordringen og innebærer en klar forenkling. Vi foreslår også en betydelig bedre og mer tidsmessig ordning for yrkessykdommer, som også tar inn over seg den kritikken som i lang tid er kommet fra likestillingshold, sier Støen.

Vil handle raskt

I en situasjon med en høyst påkrevd reform av yrkesskadeområdet, må regjeringen være sitt ansvar bevisst og treffe en beslutning, mener Støen.

– Dette gjelder selv om det ikke har vært mulig å samle enighet om det organisatoriske elementet i reformen. Det er derfor vi nå har lagt fram forslag for Stortinget forslag om hovedtrekkene i den framtidige ordningen. Vi hadde for øvrig møte med de berørte organisasjonene i forkant av Revidert nasjonalbudsjett og skisserte opplegget, uten at det framkom nye synspunkter. Slik jeg ser det er det derfor først og fremst handling denne saken nå trenger, i form av at regjeringen arbeider med et konkret lovforslag som kan fremmes neste vår. Selv om Stortinget nå slutter seg til hovedtrekkene i en ny ordning, vil vi legge vekt på fortsatt dialog med de ulike aktørene i arbeidet med enkelthetene i lovforslaget. Det er mange spørsmål der som vil være av interesse, og hvor organisasjonenes synspunkter vil være verdifulle for å få en best mulig framtidig yrkesskadeordning, avslutter han.

Har ikke møtt

Assisterende generalsekretær Per Oretorp sier Personskadeforbundet LTN ikke har vært invitert til møte i forkant av reform-forslaget. Han er derfor overrasket over at statssekretæren mener de berørte partene har fått mulighet til å diskutere saken.

– Jeg reagerer på en statssekretærens fremstilling om at sentrale aktører skal ha blitt invitert til en diskusjon om forslaget i forkant av revidert nasjonalbudsjett. Vi har ikke vært invitert – og FNO har heller ikke vært forelagt dette, forteller Per Oretorp og legger til:

– Statssekretæren mener det haster med å treffe en beslutning. Det er vi altså svært uenig i. Her bør man ikke forhaste seg. Her må man høre på dem som har erfaringer fra yrkesskadeprosesser, ikke kun organisasjoner i arbeidslivet som organiserer aktive og uskadde arbeidstakere, avslutter han.

admin

Personskadeforbundet LTN, Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) og Advokatforeningen er bekymret over at regjeringen vil innføre et nytt statlig organ for yrkesskader.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!