• Forside
  • Nyheter
  • Raust revidert nasjonalbudsjett, men til liten nytte for «oss»
Raust revidert nasjonalbudsjett, men til liten nytte for «oss»
16.05.2019 Forfatter: Birte Sand Rismyhr

I revidert nasjonalbudsjett legger regjeringen opp til å tilføre ytterligere sju milliarder til  budsjettet som ble vedtatt sist høst.

Størstedelen skal finansieres gjennom økt tilførsel fra «oljefondet». Dessverre kommer bevilgningen i begrenset grad våre medlemmer til gode.

AAP blir ikke videreført
Som vi har fortalt tidligere, vil ikke regjeringen foreta endringer i reglene for AAP i nær fremtid. Resultatet er at svært mange faller ut av ordningen før de er avklart opp mot arbeid eller uføretrygd, og dermed blir tvunget til å søke økonomisk sosialhjelp. Statenes utgifter til AAP har blitt lavere og man vil kutte bevilgningene til dette formål med 2,24 milliarder kroner. På den andre side har det vært en økning av antall uføre og 1,5 milliarder kroner forslåes derfor overført til dette formål.

Som følge av at mange syke og skadete blir tvunget over på sosialhjelp, som er en kommunal ytelse, vil regjeringen kompensere kommunene med et samlet beløp på 90 millioner kroner. Man erkjenner også at det er problematisk at NAV ikke er i stand å avklare arbeidsevnen til dem som står på AAP før den tidsbegrensete perioden utløper, og man vil derfor bevilge 15 millioner kroner til økt saksbehandlingskapasitet i NAV.

Etter vår oppfatning er dette selvfølgelig ikke godt nok da man på ingen måte forhindrer at syke og skadete mennesker faller utenfor de ordinære trygdeytelsene.

Alpha-konkursen
For de om lag 400 yrkesskadde som er rammet av konkursen til Forsikringsselskapet Alpha, er det heller ikke håp å finne i det reviderte utkastet. Regjeringen har nemlig tidligere i vår fraskrevet seg ansvaret for «hull» i yrkesskadedekningen som ble avdekket i forbindelse med konkursen.

Personskadeforbundet LTN noterer oss at det har vært viktigere for regjeringen å fjerne noen bomstasjoner, med en prislapp på 200 millioner kroner. Paradoksalt nok vil staten spare om lag 75 millioner kroner på reduserte statsgarantier ved konkurser. Etter vår oppfatning burte de tilsammen 275 millioner kronene blitt brukt til å overta ansvaret for de yrkesskadde som i dag er overlatt til seg selv.

Noe positivt
Vi finner selvfølgelig også noe positivt i det reviderte budsjettet.

  • Forbundet har de siste årene gitt uttrykk for bekymring for finansieringen av Kontoret for voldsofre. Reduserte bevilgninger har medført at saksbehandlingstiden har økt vesentlig. Regjeringen sier nå at de vil øke bevilgningen med 50 millioner kroner.
  • Videre vil regjeringen bevilge 5 millioner kroner for utvikling av nye såkalte pakkeforløp for ytterligere fire diagnoseområder; ADHD, muskel-skjelettlidelser, smertebehandling og utmattelse. Dette er områder som svært mange av forbundets medlemmer omfattes av. Dessverre finner vi ikke noen signaler som tilsier at regjeringen er særdeles opptatt av alle dem som har fått og vil få ervervede traumatiske hjerneskader.
  • Sykelønnsordningen for selvstendig næringsdrivende foreslåes å styrkes gjennom å øke sykelønnen fra dagens 75 % til 80 %.
  • Vi ser dessverre ikke noen endringer i momsrefusjonsordningen for frivilligheten. Derimot vil regjeringen fjerne momsen for e-bøker.
  • Tilpasset opplæring får tilsammen 15 millioner, noe som er bra. Dessverre tas dette fra Statped, noe vi mener skulle stått urørt.

Les hva FFO mener om revidert budsjett her (http://ffo.no/revidert-sb2/) og hva hjernerådet skriver om revidert budsjett her (http://www.hjerneradet.no/?page_id=27440)

Birte Sand Rismyhr

I revidert nasjonalbudsjett legger regjeringen opp til å tilføre ytterligere sju milliarder til  budsjettet som ble vedtatt sist høst.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!