Vekst i liggedager for utskrivningsklare pasienter
05.03.2019 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Fra 2017 til 2018 var det en økning i liggedager for utskrivningsklare pasienter, med størst vekst i de store bykommunene. Økningen skyldes i hovedsak en vekst i antall pasienter og opphold, mens gjennomsnittlig liggetid holdt seg relativt stabil. Personskadeforbundet LTN liker ikke fokuset på antall liggedager, vi vil heller snakke om kvalitet.

Dette kommer fram i en ny rapport fra Helsedirektoratet om “Utvikling og variasjon i opphold, liggetid og andel reinnleggelser for utskrivningsklare pasienter”.

Etter innføringen av Samhandlingsreformen fra 2012 har antall registrerte utskrivningsklare pasienter økt, flere oppgaver har blitt overført til kommunene og liggetiden på sykehus har blitt redusert. Utskrivningsklare pasienter er en sårbar pasientgruppe som ofte har et komplekst sykdomsbilde. Det er derfor viktig å følge med på utvikling og variasjon i antall opphold, liggetid og reinnleggelser for disse pasientene.

Samhandlingsreformens bakside
Å telle antall liggedager har vært et viktig fokus siden innføringen av Samhandlingsreformen. Logisk nok siden ett av kriteriene når reformen ble innført var å redusere antall liggedager i spesialisthelsetjenesten. For å kutte kostnader.

Personskadeforbundet LTN har flere ganger varslet ulike instanser om problemet ved dette fokuset siden det blant annet kan føre til et utskrivningspress. Altså en kultur der helsepersonell i spesialisthelsetjenesten skriver ut pasienter så fort som råd for å sende de hjem til hjemkommunen. Det gjør ikke situasjonen bedre at det er innført bøter dersom antall liggedager overskrider det som er estimert.

Vår bekymring handler i hovedsak om at å bruke tellekanter i en slik prosess kan føre til at pasientens situasjon ikke blir grundig nok ivaretatt. Et annet og viktig argument er at kommunene i ulik grad har kompetanse til å ta imot de sykeste pasientene. Særlig gjelder det de med sjeldne og/eller komplekse skader.

Utskrivningspresset fører også til flere reinnleggelser. Noe som er svært uheldig, siden det kan føre til at pasientens rehabiliteringsforløp blir brutt og i verste fall at rehabiliteringspotensialet ikke blir maksimalt.

Best eller verst?
Helsedirektorat skriver at det er regionale forskjeller. Utskrivningsklare pasienter tilhørende Helse Midt-Norge og Helse Nord lå lengre på sykehus enn utskrivningsklare pasienter tilhørende Helse Sør-Øst og Helse Vest i 2018.

De geografiske forskjellene var størst for liggetid etter at pasienten var meldt utskrivningsklar. I foretaksområdet med lengst gjennomsnittlig liggetid etter meldt utskrivningsklar, lå pasientene nesten tre ganger så lenge som i foretaksområdet med kortest liggetid.

Videre peker direktoratet på at én av fem utskrivningsklare pasienter ble reinnlagt etter døgnopphold på sykehus i 2018. Andelen reinnleggelser har vært stabilt de fem siste årene. Helse Vest og Helse Sør-Øst har i hele perioden høyere andel reinnleggelser enn Helse Midt-Norge og Helse Nord. Det er et sammenfall mellom andel reinnleggelser og gjennomsnittlig liggetid etter meldt utskrivningsklar. Mange foretaksområder med en relativt lav andel reinnleggelser, har samtidig lengre gjennomsnittlig liggetid enn områder med høy andel reinnleggelser. Vi kan likevel ikke konkludere med at det er en direkte sammenheng mellom disse størrelsene på pasientnivå.

Syv år etter Samhandlingsreformen trådte i kraft er mye fremdeles ikke på plass. Noe som bekymrer Personskadeforbundet LTN. Vi er heller ikke overbeviste om at reformens baksider er grundig nok evaluert og at det skjer endringer basert på dette.

Uansett, vi håper og tror at helsemyndighetene ikke «føler» seg ferdig med reformen, og at lovnadene om kvalitet i alle ledd fremdeles står ved lag. Som interesseorganisasjon og vaktbikkje holder forbundet et øye med det som skjer og lover å si ifra dersom vi er bekymret.

Se statistikken rapporten er basert på.

Gunn Kvalsvik

Fra 2017 til 2018 var det en økning i liggedager for utskrivningsklare pasienter, med størst vekst i de store bykommunene. Økningen skyldes i hovedsak en vekst i antall pasienter og opphold, mens gjennomsnittlig liggetid holdt seg relativt stabil. Personskadeforbundet LTN liker ikke fokuset på antall liggedager, vi vil heller snakke om kvalitet.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!