• Forside
  • Nyheter
  • Regjeringen bryter mot folkeviljen - lar livsvarig skadde barn ta regningen
Regjeringen bryter mot folkeviljen - lar livsvarig skadde barn ta regningen
18.12.2017 Forfatter: Per Oretorp

I dag, 18. desember, er det to år siden et samlet storting vedtok å endre reglene for utmåling av erstatning til barn som blir skadet i trafikkulykker, som følge av voldshandlinger eller som følge av svikt i helsetjenesten. Lovendringen som vårt forbund har kjempet for siden 1992 ville ende over 25 års systematisk diskriminering av skadde barn.

Per Oretorp, Ass. Generalsekretær
Per Oretorp, Ass. Generalsekretær

Det er trist å konstatere at regjeringen har valgt ikke å følge opp Stortingets lovvedtak og gi lovendringen i Skadeserstatningsloven § 3-2a ikrafttredelse. Derved lar man den systematiske underkompensasjonen til skadde barn fortsette.

Det Justisministeren ikke klarer på to år, klarer Samferdselsministeren på under to måneder

Det er et paradoks at regjeringen, som er svært opptatt av samferdsel, ikke er like opptatt av barn som rammes av skader i samferdselssektoren. Etter en rask utredning og lovforslag, sendte samferdselsdepartementet tidligere i år et forslag på høring om endringer i bilansvarsloven slik at utprøving av selvkjørende kjøretøy kunne starte. Lovforslaget ble vedtatt av stortinget i november i år og trår i kraft allerede ved årsskiftet (!) På under to måneder klarer Samferdselsdepartementet å få til det som Justisdepartementet ikke har klart på over to år! Dette på tross av at lovendringen er noe alle ønsker. Vi hadde ønsket at regjeringen viste samme handleevne og interesse for barna våre som de viser for teknologi og fremkommelighet.

Forskjell på folk og folk?

Det må ikke være slik at det skal nasjonale katastrofer til, eller katastrofer som rammer det politiske miljøet for at våre folkevalgte skal agere raskt, slik vi så etter 22. juli-attentatet. Når katastrofen ikke bare rammet enkeltpersoner og det norske samfunnet, men også det politiske miljøet direkte, viste våre folkevalgte enorm handlekraft. På rekordtid ble lovendringer som styrket voldsutsattes erstatningsrettslige vern gjennomført. De gjaldt ikke bare for dem som skulle rammes i fremtiden, men man lot også lovendringen gis tilbakevirkende kraft slik at de barn og unge som ble rammet ble sikret en høyere erstatning.

Mange endringer som ble vedtatt og gjennomført var for øvrig endringer som Personskadeforbundet LTN i lang tid hadde kjempet for, men som regjering og Storting tidligere ikke hadde vist noe særlig interesse for. Samtidig som man styrket voldsofres erstatningsrettslige vern forble dog den urimelige barneerstatningsreglen i skadeserstatningsloven urørt. Trafikkskadde, fødselsskadde og enkelte voldsutsatte barn får fortsatt en langt lavere erstatning enn hva som hadde vært tilfelle dersom de ble skadet etter fylte 16 år, eller som de hadde fått dersom regjeringen hadde latt den vedtatte lovendringen trå i kraft. Personskadeforbundet LTN har i brev av 11. august d.å, bedt justisminister Per-Willy Amundsen å forklare hvorfor den vedtatte endringen i barneerstatningsreglene utsettes. Vi venter fortsatt på svar og forklaring.

I muntlig høring i justiskomiteen i november i år viste forbundet til de enorme økonomiske konsekvenser det enkelte skadde barn må bære på grunn av regjeringens sendrektighet. Et sted sitter en ung pike som vi kan kalle «Silje». Silje har blitt påført en alvorlig hjerneskade som med overveiende sannsynlighet har frarøvet henne muligheten til å gjennomføre skolegang på lik linje med sine klassekamerater og hun vil mest sannsynlig hun ende som ung ufør. Silje ble skadet på en måte som gir henne rett til erstatning for tap av ervervsevne og inntekt, tap av livskvalitet og for de utgifter hun vil få som følge av skaden.

Bryter mot sentralt prinsipp – Sender regningen til skadde barn

Silje ville ha fått anslagsvis 4,2 millioner kroner mer for å dekke tapt livskvalitet og fremtidig inntekt dersom regjeringen hadde fulgt opp Stortingets enstemmige lovvedtak og gjennomført den lovendring som vårt forbund i lang tid har etterlyst og som er ønsket av en samlet personskadeerstatningsbransje, Norges Høyesterett og av Stortinget. Dagens lovpraksis er helt åpenbart i strid med et det sentrale prinsippet i norsk erstatningsrett, prinsippet om «Full erstatning» og Silje er den som blir sittende igjen med regningen og «sponser» statskassen med 4,2 millioner kr.

Det handler om ansvar, likeverd og rettferd

Vi ønsker at regjeringen tar ansvar ikke bare for «folk flest», men at de også er sitt ansvar bevisst for dem som ikke er som «folk flest», ikke minst de av våre barn som aldri fikk eller vil få muligheten å bli som «folk flest». Vi ønsker at regjeringen anerkjenner helt sentrale prinsipper innen norsk politikk og samfunn, nemlig Likeverdsprinsippet og Rettferdighetsprinsippet og vi forventer at regjeringen ikke bruker to år på å følge opp Stortingets vedtak og folkets vilje.

Vi mener dette i høyeste grad er rimelige ønsker. Det mener også de barn, foreldre, søsken og andre pårørende som i for livet har fått livet dramatisk og ubønnhørlig forandret. Vi håper at regjeringen er av samme oppfatning.

Ingeborg Dahl-Hilstad                                                                                                  Per Oretorp

Generalsekretær                                                                                                           Ass. Generalsekretær

Per Oretorp

I dag, 18. desember, er det to år siden et samlet storting vedtok å endre reglene for utmåling av erstatning til barn som blir skadet i trafikkulykker, som følge av voldshandlinger eller som følge av svikt i helsetjenesten. Lovendringen som vårt forbund har kjempet for siden 1992 ville ende over 25 års systematisk diskriminering av skadde barn.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!