Persontilpasset medisin i helsetjenesten
06.06.2016 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Helsedirektoratet melder at ny kunnskap gjør det mulig å tilby pasientene mer presis og målrettet diagnostikk og behandling. I følge helsedirektøren har de allerede sett eksempler på at dette gir bedre behandling, og denne utviklingen vil på sikt endre helsetjenesten.

Med persontilpasset medisin menes forebygging, diagnostikk, behandling og oppfølging tilpasset biologiske forhold hos den enkelte. Den raske utviklingen på feltet er, i følge en artikkel på direktoratets hjemmesider, bakgrunnen for at Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Helsedirektoratet om å utarbeide en nasjonal strategi for utvikling og implementering av persontilpasset medisin i helsetjenesten.

– Med denne strategien ønsker vi å bygge et godt grunnlag for framtidens helsetjeneste. Både tjeneste, brukere, næringsliv og industri vil få viktige roller i dette arbeidet, sier helsedirektøren i artikkelen.

Guldvog understreker videre behovet for å få til en nasjonal samordnet utvikling av feltet gjennom ulike tiltak som øke kompetanse hos borgere og helsepersonell, utvikle infrastruktur for innsamling, lagring og analyse av data og normere krav til tjenesten. Dette må samordnes med forskning innen feltet. Det må også legges til rette for innovasjon og samarbeid med industri og næringsliv.

– Får vi til dette, vil det kunne gi store gevinster for pasienter og samfunn, sier han.

Hovedtemaet i strategien er genetiske storskalaanalyser. Slike analyser genererer store mengder sensitive helseopplysninger og data. Genomanalyser gir store muligheter for pasientene, men også noen utfordringer særlig knyttet til at genetiske data er svært sensitive. Det må derfor stilles strenge krav til personvern, etikk og informasjonssikkerhet.

Guldvog understreker at strategien må ses på som et første steg, og den vil følges opp av konkrete handlingsplaner. Det er allerede bevilget over 150 millioner kroner i forskningsmidler til feltet.

Kilde: Helsedirektoratet.no

Gunn Kvalsvik

Helsedirektoratet melder at ny kunnskap gjør det mulig å tilby pasientene mer presis og målrettet diagnostikk og behandling. I følge helsedirektøren har de allerede sett eksempler på at dette gir bedre behandling, og denne utviklingen vil på sikt endre helsetjenesten.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!