Spørsmål og svar om ny uføretrygd
19.12.2014 Forfatter: NN

Mange av medlemmene våre har den siste kontaktet oss med spørsmål vedrørende uføretrygden sin og endringene som trer i kraft fra 1. januar 2015. I den forbindelse åpnet vi for en spørsmålsrunde på Facebook. Under finner du svar på spørsmålene som kom inn.

Spørsmål:

Hei. Har fått et brev som sier at jeg får x antall kroner i uføretrygd fra 2015. Er 100 % ung ufør. Vil jeg fremdeles ha de x antall kronene utbetalt etter 3 år eller vil de da redusere det? For å klargjøre, det er ikke noe med arbeide med på dette spørsmålet. Så egentlig er spørsmålet om den overgangsordningen er bare knyttet opp mot de som har noe arbeid i tilknytning til trygden sin?

Svar:

I løpet av høsten sendte NAV ut brev med informasjon og beregning av hva du får i uføretrygd før skatt fra 1. januar 2015. Beløpet som står i brevet er høyere enn det du får i dag for å kompensere for at en må betale mer i skatt fra 1. januar 2015, siden uføretrygd skal skattlegges som lønn og ikke pensjon.  Dette beløpet vil ikke bli redusert, men blir oppjustert årlig når G- reguleringen kommer 1.mai.

Overgangsordningen, som du nevner, er en ordning som skal kompensere for de som kommer dårligere ut etter de nye skattereglene, uavhengig av arbeid. Dette er en ordning som skal kompensere tapet over tre år. I skattetrekksmeldingen kan du se om skatteetaten har beregnet skattefradraget for deg etter overgangsreglene.

Spørsmål:

Jeg er 100 % uføre fra 1. mai 2014 og i brevet fra NAV står det at jeg ikke kan ha annen inntekt før 1.mai 2015. Kan jeg ha annen inntekt fra 1.1.2015 eller må jeg vente til 1.5.2015?

Svar:

Innføringen av ny uføretrygd gjør at karanteneåret på 1 år forsvinner. Dette innbærer at du kan jobbe fra 1.1.2015 uten at uføretrygden reduseres. Karanteneåret avbrytes altså fra 1.1.2015 for alle som er innvilget uførepensjon i løpet av 2014.

Spørsmål:

Hva skjer med grunnstønaden under de nye reglene? Vil denne nå bli regnet med og skattlagt?

Svar:

Grunn- og hjelpestønad vil ikke bli påvirket som følge av uførereformen. Denne vil fortsatt utbetales månedlig og er skattefri.

Spørsmål:

Inntektsgrensa angir hvor høy årlig arbeidsinntekt du kan ha ved siden av pensjonen uten at uføretrygden endres. Fra gammel til ny pensjonsordning blir inntektsgrensa redusert uten at det vises til eventuelle nye utregningsmodeller i vedtaket. Hvorfor denne reduksjonen?

Svar:

Dagens regelverk har en inntektsgrense på 1G (grunnbeløp). I dag kan den samlede inntekten din bli mindre dersom du tjener med enn friinntekten på inntil 1G, noe som gjør at terskelen kan bli høy for å øke arbeidsinnsatsen, fordi man kan tape på det økonomisk. Med det nye regelverket så skal kombinasjonen av inntekt og uføretrygd alltid være høyere enn uføretrygd alene.

Dagens friinntekt på inntil 1 G erstattes av en årlig beløpsgrense på 60 000 kroner for de som fått vedtak om uførepensjon før 31.12.2014 og på 0,4G (ca 35.000) for de som får innvilget uføretrygd fra 1.1. Det betyr at du beholder hele utbetalingen av uføretrygden når du har en inntekt opp til 60 000 / 35 000 kroner. Når inntekten din øker utover dette, justeres uføretrygden din litt ned, likevel blir den samlede inntekten høyere enn uføretrygd alene.

Spørsmål:

Noen sier at det vil bli lettere å kombinere jobb og trygd, og at man uansett skal kunne tjene på dette.  Stemmer dette?

Svar:

Den nye ordningen har et enklere regelverk som gjør at man slipper å engste seg for at inntekter over friinntekten plutselig fører til nedsatt uføregrad. Er man 100 prosent ufør, forblir man det, også om man tjener mer. Risikoen for å miste hele uførepensjonen forsvinner. Risikoen for å måtte tilbakebetale store beløp til NAV blir også mindre da man selv, med selvbetjeningsløsningen på nett, raskt kan informere NAV om inntekter over fribeløpet og se hvordan uføretrygden reduseres. Reglene som fører til lik skattlegging av trygd og inntekt, gjør det også mer oversiktlig å jobbe.

Spørsmål:

Hvorfor innføres disse reglene? Er endring i trygd og skatt noe som dagens regjering har funnet på?

Svar:

Nei, ny lov om uføretrygd fra folketrygden ble vedtatt av et samlet storting i 2011. Bakgrunnen var at det i 2011 ble innført en pensjonsreform og regjering og storting mente det var naturlig å tilpasse uførepensjonen til denne reformen. Dessuten ville de gjøre det enklere å mer økonomisk å kombinere uføretrygd og jobb.

Overgangsordningen over tre år som skal kompensere for de som kommer dårligere ut grunnet endring i skattleggingen er utformet av sittende regjering.

Spørsmål:

Hvem får barnetillegg med den nye ordningen? Og hva er inntektsgrensen for å få det pr i dag?

Svar:

Barnetillegget endres ikke som følge av innføringen av uførereformen fra 1.1.2015. Inntektsgrensene for behovsprøving av barnetillegg tilpasses økt brutto uføretrygd. Det ble lagt frem et forslag om standardisering av barnetillegget i statsbudsjettet, men i budsjettforliket kom det frem at barnetillegget fortsatt skal behovsprøves, men at det vil innføres et tak på 95 prosent av inntektsgrunnlaget. Dette er altså ikke en endring som henger sammen med uførereformen som ble vedtatt i 2011.

NN

Mange av medlemmene våre har den siste kontaktet oss med spørsmål vedrørende uføretrygden sin og endringene som trer i kraft fra 1. januar 2015. I den forbindelse åpnet vi for en spørsmålsrunde på Facebook. Under finner du svar på spørsmålene som kom inn.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!