- Er ikke enig i NMCUs konklusjon
11.03.2013 Forfatter: admin

Norsk Motorsykkel Union (NMCU) er sterkt uenig i Personskadeforbundets LTNs krav om at forbudet mot wirerekkverk oppheves.

– Wirerekkverk er farligere for motorsyklister enn andre typer rekkverk og motorsyklister er overrepresentert i rekkverksulykker, sier generalsekretær Morten Hansen NMCU.

– Vi har aldri påstått eller gitt uttrykk for at for eksempel siderekkverk skal erstattes med wirerekkverk. Derimot har vi understreket at wirerekkverk må kunne brukes der andre alternativer ikke er mulig, svarer assisterende generalsekretær Per Oretorp i forbundet.

Forbudet mot wirerekkverk i Norge skaper debatt. Motorsykkelmiljøet er motstandere av wire, mens flere trafikksikkerhetsorganisasjoner ønsker at forbudet oppheves. Dette bildet er tatt på Riksveg 40 vest for Jönköping i Sverige. (Foto: Kerstin Ericsson, Trafikverket).
Forbudet mot wirerekkverk i Norge skaper debatt. Motorsykkelmiljøet er motstandere av wire, mens flere trafikksikkerhetsorganisasjoner ønsker at forbudet oppheves. Dette bildet er tatt på Riksveg 40 vest for Jönköping i Sverige. (Foto: Kerstin Ericsson, Trafikverket).

I brev til Personskadeforbundets LTNs redaksjon har Norsk Motorsykkel Union listet opp en rekke innsigelser mot opphevelse av forbudet mot wire-rekkverk. Disse ble sendt inn til Statens vegevesen og Vegdirektoratet i forbindelse med høring om saken i fjor. I sin uttalelse viser blant annet unionen til Trafikverkets studier i Sverige. NMCU trekker frem flere momenter i sitt brev:

– Det er ikke færre møteulykker i Sverige fordi det finnes mer wirerekkverk, men fordi det finnes mer midtrekkverk. Wire kan ikke brukes som midtdeler på smalere veier enn andre typer rekkverk. Påstanden om at det går an å hekte av wirene uten verktøy er feil, og med verktøy kan man åpne alle typer midtdelere. Påstanden om at wirerekkverk er klasset for å holde tunge kjøretøy er feil, mener unionen og legger til at en gjeninnføring av wire vil ikke gi noen gevinster – verken økonomiske, praktiske eller trafikksikkerhetsmessige.

– Så hvorfor ikke lytte til samtlige MC-organisasjoner i Europa og støtte forbudet mot wire? spør generalsekretær Morten Hansen i NMCU avslutningsvis.

Kjenner innsigelsene

Assisterende generalsekretær Per Oretorp er kjent med MC-miljøets innsigelser mot en oppheving av forbudet. Han kommenterer innspillene slik:

– Ja det er en del som er riktig her. Men man trekker også, etter min oppfatning, mange feilaktige konklusjoner ut av de rapporter som man viser til. En langtidsstudie publisert av Folksam i fjor viser at det er stolpene som er farlige for motorsyklister. Undersøkelsen viser også at wirerekkverk ikke er farligere enn andre rekkverk som er montert på stolper. Som kjent er alle rekkverk foruten betongrekkverk montert på stolper. NMCU mener, der de viser til VTI-rapporten fra 2009, at man snakker om midtrekkverk i langtidsstudien av møtefri 2+1 vei i Sverige. Det er riktig at det heter det i tittelen på rapporten, men faktum er at de veier som rapporten omhandler er møtefri 2+1 vei med midtrekkverk i form av wirerekkverk, hvilket også fremgår av rapporten, forklarer Oretorp.

– Et alternativ

Per Oretorp er selv motorsyklist. Han kjenner derfor godt utfordringene på veiene.

– De fleste dødsulykker med mc knyttes ifølge en rapport fra TØI i 2011 til høy fart, rus og manglende erfaring. En fireårsstudie fra Sverige (2005) som undersøkte 160 dødsulykker med motorsyklister involvert viste i tillegg til at høy fart var en vesentlig faktor, at i ni av 10 møteulykker kom motorsykkelen over i motsatt kjørebane og at i seks av 10 tilfeller skjedde dette i kurver. I den undersøkte perioden omkom ifølge undersøkelsen ingen motorsyklist som følge av påkjøringav midtdeler. Senere undersøkelser der man har studert noen utvalgte tilfeller der motorsykkel har truffet forskjellig former av rekkverk viser at det ikke er wirene som forårsaker skadene, men at det er stolper og utstikkende detaljer på rekkverket som er farlige for motorsyklister. Vi er opptatt av at det arbeides med å utvikle rekkverk som enda bedre beskytter alle trafikanter året rundt. Men vi må bruke de alternativer som finnes i dag og ettersom wirerekkverk ikke er farligere enn andre stolpemonterte rekkverk må også denne type rekkverk kunne brukes der andre alternativer ikke er mulig, sier han.

Betviler ikke redegjørelse

Overfor forbundet har også NMCU vist til en ulykke der en motorsyklist døde som følge av skadene i kollisjon med wirerekkeverk.

– Vi har ingen grunn å betvile NMCUs redegjørelse for en ulykke i 2002. Det finnes ingen løsninger som er 100 prosent sikre, heller ikke betongrekkverk. Dette fremgår også av undersøkelser som NMCU selve viser til. Når det gjelder ulykken i 2002, som det refereres til, vet vi heller ikke hva utgangen hadde vært hvis wirerekkverket ikke hadde vært montert. Vi kjenner også til flere tilfeller der eksempelvis kollisjon med betongrekkverk har medført dødsfall og store personskader og som med stor sannsynlighet ikke hadde inntruffet hvis det hadde vært montert wirerekkverk, sier Oretorp.

Må vurderes grundig

Oretorp poengterer at valg av rekkverkstype må vurderes grundig.

– En rekke faktorer må naturligvis legges til grunn ved vurdering av mest hensiktsmessig type. Brukt feilaktig vil valget kunne medføre økt risiko på samme måter som at feilaktig bruk av medisiner vil kunne medføre skader og død. Men vi forbyr jo ikke medisiner av den grunn. Medisiner redder tross alt flere liv enn hva de skader, sier Oretorp og legger til:

– Vi har ingen grunn å betvile Veivesenets opplysninger om at en heving av forbundet vil resultere i at veibygger kan bygge møtefri vei i langt større omfatning enn hva som er tilfelle i dag, og møtefri vei utelukker nesten helt møteulykker. Møtefri vei beskytter selvfølgelig også oss motorsyklister. Men vi motorsyklister må også huske på at flere undersøkelser viser at den største faren ligger i oss selv.

admin

Norsk Motorsykkel Union (NMCU) er sterkt uenig i Personskadeforbundets LTNs krav om at forbudet mot wirerekkverk oppheves.

– Wirerekkverk er farligere for motorsyklister enn andre typer rekkverk og motorsyklister er overrepresentert i rekkverksulykker, sier generalsekretær Morten Hansen NMCU.

– Vi har aldri påstått eller gitt uttrykk for at for eksempel siderekkverk skal erstattes med wirerekkverk. Derimot har vi understreket at wirerekkverk må kunne brukes der andre alternativer ikke er mulig, svarer assisterende generalsekretær Per Oretorp i forbundet.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!